Ali Bey (Mihaloğlu) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Ali Bey (Mihaloğlu) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: ( ? -1500) Türk akıncı. Rumeli’de birçok yeri Osmanlı topraklarına katmıştır. Doğum tarihi ve doğum yeri bilinmemektedir. 1500’de Pilevne’de öldü. Kimi kaynaklar 1504/1505’te kimileri de 1507’de öldüğünü yazarlar. Ünlü akıncı ailesi Mihaloğulları’ndandır. Yaşamı hakkında ilk bilgi 1462’de II. Mehmed’in[ Fatih ] Eflâk seferine katıldığıdır. Ali Bey, padişahın karargâhına saldıran Kazıklı Voyvoda’yı Erdel içlerine dek kovalamış ve Eflâk’ın Osmanlı topraklarına katılmasında yararlık göstermiştir.

Ali Bey 1465’te II. Mehmed’in Bosna seferine katılarak Yayça Kalesi’ni kuşattı. Osmanlı güçlerin­den kaçan Macar Kralı Matyas’ın Izvornik Kalesi’ni kuşatması üzerine üç bin kişilik akıncı gücüyle Macarlar’ı çekilmeye zorladı ve Semendire yakınla­rında bozguna uğrattı.

Rumeli’de sınır korumasıyla görevliyken 1472’de Sivas beylerbeyliğine getirilerek Anadolu’ya geçti. II. Mehmed’in Uzun Hasan’a karşı açtığı sefer öncesinde Akkoyunlular’ın elindeki Kemah Kalesi’ne akınlar düzenledi.

Ertesi yıl Rumeli’deki sınır koruyuculuğu göre­vine dönen Mihaloğlu Ali Bey, 1474’te yedi bin kişilik akıncı gücüyle Macaristan içlerindeki Varad Kalesi’ne (Petervaradin) dek ilerledi. 1475’te ve- 1476’da II. Mehmed’in Boğdan seferi öncesinde Macaristan’a akınlar düzenledi. 1477’de Eflâk üzerinden Macaris­tan’a yeni bir akın yaptıysa da başarılı olamadı. Ardından İşkodra’yı kuşattı. Daha sonra kuşatmayı Rumeli Beylerbeyi Davud Paşa’ya bırakıp kardeşleri İskender ve Bâli beylerle birlikte Venedik çevresine akınlar düzenledi. II. Bayezid döneminde, kardeşi İskender Bey’le birlikte 1485’te Boğdan’a akınlar yaptı. Ali Bey, 1492’de gerçekleştirdiği Laybah (Lyubliyana) akının­dan dönerken Alman ordularının saldırısına uğradı. Akıncılardan on bini öldü, yedi bini de tutsak düştü. Kimi kaynaklar, Mihaloğlu Ali Bey’in de bu tutsaklar arasında bulunduğunu ve daha sonra öldürüldüğünü, kimi kaynaklar da aslı olmayan bu söylentinin Al­manlar tarafından çıkarıldığını belirtir. İkinci kaynak­lara göre daha sonra Semendire sancakbeyi oldu. Macaristan ve Lehistan’a akınlar düzenleyip pek çok ganimet elde etti. 1499’da gerçekleştirdiği Rusya akınının ardından, yaşlılığı nedeniyle, Pilevne’ye çe­kildi ve orada öldü.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983