Alaüddin Ali Fenari kimdir? Hayatı ve eserleri

23

Alaüddin Ali Fenari kimdir? Hayatı ve eserleri: (ö. 903/1497) Molla Fenari’nin oğlu Yusuf Bali’nin oğlu olup Bursa’da doğmuştur. Küçük yaşta Herat, Semerkant ve Buhara’ya giderek tanınmış hocalardan ders görmüş ve buralarda bir süre müderrislik yapmıştır. Fatih döneminin ilk yıllarında Bursa’ya dönerek burada önce Manastır, ardından da II. Murad Medresesi Müderrisliği’ne atanmıştır. Müderrislikteki başarısından dolayı, önce Bursa kadılığına, daha sonra da kadı askerliğine getirilmiştir. Ancak kadılığı süresince de ders okutmaya devam etmiş ve bunu hiç aksatmamıştır. Çok yönlü bir alim olup özellikle Arap dili ve belâgatı alanında otorite kabul edilmiştir.

ESERLERİ

Arap diline dair eserleri şunlardır:

1. el- Vâfiye Şerhu’l-Kâfiye

Bu, İbnu’l-Hâcib’in ünlü Kâfiye’si üzerine yazılmış bir şerhtir. Afyon Gedik Ahmet Paşa Ktp. Nr. 18290, 18291, 18292’de birer nüshası bulunmaktadır.

2. Haşiye alâ Şerhi’s-Seyyid ale’l-Miftâh

Sekkâkî’nin el-Miftâh’ına Seyyid Şerif’in yazdığı şerh üzerine yazılmış bir haşiyedir.

Kaynak: Mehmet yalar, XV. Yüzyıl bursa alimleri ve arap diline katkıları, uludağ üniversitesi ilahiyat fakültesi cilt: 11, sayı:2, 2002 ss. 97-116