Alara Kasrı Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Alara Kasrı, Alanya-Antalya arasında bulunan Selçuklu dönemine ait müstahkem bir köşk harabesi.

Halk arasında Alara Kalesi adıyla bili­nen köşk, Alanya-Antalya-Konya yolu­nun Alara Hanı sapağından 10 km. ka­dar içeride ve handan 1 km. uzaklıkta bulunan kayalık bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Bölgenin fethinden sonra Alâeddin Keykubad tarafından yaptırı­lan bir dizi köşkten biri olduğu kabul edilmekte ve muhtemelen Alara Hanı ile birlikte 629 (1231-32) yılında inşa edil­diği sanılmaktadır. Köşkün üzerinde yer aldığı kayalık tepe, iç içe iki sıra surla kale haline getirilmiş ve dış surun içi­ne giriş, kayalara oyulan merdivenli bir dehlizden sağlanmıştır. İç kaleye ise ka­re planlı bir giriş kulesinden geçilmek­tedir.

İç kalede, köşkün seyirlik bölümlerini teşkil eden tonozlu alt yapılar üzerine oturtulmuş teraslar ile asıl yapıdan ge­riye kalan ara mekânları, bazı merdi­venler ve bir hamamın kalıntıları yer al­maktadır. Hamam, biri küçük bir kül­hanın yanında bulunan sıcaklık, diğeri çift pencereli bir soğukluk olmak üzere kubbeli iki bölümden meydana gelmiş­tir. Soğukluğun pencerelerinden biri ge­rideki güzel manzaralı vadiye bakmak­tadır. Harap ve tepeleri yıkılmış durum­da olan kubbelerin içinde, Anadolu Türk mimarisinde tek örneği oluşturan fresk tekniğinde resmedilmiş figürlü süsleme­ler bulunmaktadır. Freskler, dans ettik­leri intibaını bırakan el ele tutuşmuş, kolları tırazlı kaftan giymiş, ay yüzlü ve badem gözlü insan figürlerinden mey­dana gelmektedir. Sıcaklığın (cehennemlik) külhan penceresi üzerinde cehennem halkından efsanevî bir hayvan fi­gürü görülmekte, ayrıca çok bozuk durumda olan bağdaş kurmuş bir insan figürü de başka süslemelerin varlığına işaret etmektedir.

Köşk ve hamam bugün harabe halin­dedir ve mâruz kaldıkları tahribatın son yıllarda daha da arttığı dikkati çekmek­tedir. Kale Osmanlı döneminde de kulla­nılmış ve IV. Mehmed zamanında (1648-1687) dış surla iç sur arasındaki kısımda bulunan köy tamamen kalenin dışına ta­şınmıştır. Bu kısımlarda halen bazı yapı kalıntılarına rastlanmaktadır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi