Tarihi Eserler

Alaköprü Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Alaköprü. Ermenek-Anamur yolunda, Göksu üzerinde Karamanoğulları devrine ait bir köprü.

Köprünün inşasından sonra yakınında kurulan köy sebebiyle Görmel Köprüsü adıyla da anılan yapının müzeyyen bir çerçeve içindeki Arapça kitabesi her ne kadar 706 (1306-1307) tarihli olarak ka­bul edilirse de 780 yılına (1378-79) ka­dar çıkan değişik tarihler ileri sürenler de olmuştur. Kitabede yaptıranın adı Karamanoğlu Mahmud Beyin oğlu Alâeddin Halil Bey olarak gösterildiğine göre, bu köprü Alâeddin Halil Bey’in on yedi yıl süren beyliği döneminde yapılmış ol­malıdır. Karamanoğlu Mahmud Bey’in 707’de (1307-1308) ölümünden sonra oğulları Halil Bey ile İbrahim Bey birlikte hüküm sürmüşler ve 733’ten (1332-33) sonra da Halil Bey bir süre tek başına beyliğin sahibi olmuştur. İkinci küçük bir kitabede ise mimarın adının Yûsuf oğlu Süleyman olduğu kayıtlıdır.

Toroslar’ın dar ve iki yakası yüksek bir boğazında, iki kaya kitlesi arasına inşa edilen köprü 21 m. uzunluğunda ve 6 m. genişliğindedir. Muntazam işlenmiş kes­me taşlardan yapılan Alaköprü’nün ka­yalar üstündeki küçük bir gözünden baş­ka, akarsu üstünde gayet geniş ve muh­teşem tek bir gözü vardır. Türk köprü mimarisinin çok başarılı örneklerinden olan bu değerli eserin ne yazık ki 1960’lı yıllarda bütün estetiğini bozacak biçim­de üstü düzlenmiş, iki ucu 40 m. kadar uzatılmış ve tabanı da genişletilmek su­retiyle modern bir hale sokulmuştur.

DİA