Alaca İshak Bey Camii Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Alaca İshak Bey Camii. Makedonya’da Üsküp şehrinde Türk devrine ait en eski âbidelerden biri.

Cami, medrese, han ve çifte hamam­dan meydana gelen külliyenin çekirdek unsuru olan cami dışındaki yapılan bu­gün mevcut değildir. Banisi, Paşa Yiğit’in oğlu veya evlâtlığı İshak Bey’dir. Bina 842 (1438-39) yılında yapılmış, vakfiyesi ise 848’de (1444-45) tanzim edilmiştir.

Cami. tabhaneli veya zâviyeli denen tipte bir plana sahiptir. Merkezî kubbe dilimli, özengisi ve pandantifleri mukarnaslıdır: önünde beşik tonozlu ve az çı­kıntılı mihrap bulunmaktadır. Üstleri tek­ne tonozla örtülü yan odaların, ara ke­merlerinin içleri boşaltılarak camiye da­hil edildikleri anlaşılmaktadır. Bu iki yan hacmin çatıları da tekne tonoza uygun bir şekilde dört yüzlüdür. Yapının yan duvarları uzatılarak altı adet sivri ke­meri bulunan son cemaat yeri iki yan­dan kapatılmıştır. Son cemaat yeri ile dört adet ayak. revak cephesi ve mina­re kesme taştandır. Bina ise kesme taş ve üç sıra tuğla ile inşa edilmiştir. Son cemaat yerinin orta üç bölümü beşik tonoz, sağ ve sol bölümleri ise kubbe ile örtülüdür. Ahşap kapı kanatlarıyla pencere kanatlarından biri orijinaldir. Ca­mi, altlı üstlü yirmi beş pencereden ışık alır. Minareye son cemaat yerinin sağ yan duvarındaki kapıdan çıkılır. Cümle kapısı üzerindeki iki satırlık Arapça kita­be boya ile yazılmıştır. Ayrıca 925 (1519) tarihli ikinci bir kitabesi daha bulun­makta, mermer olan bu kitabeden ca­minin İshak Bey oğlu İsa Bey oğlu Ha­san Bey tarafından genişletildiği öğre­nilmektedir.

Caminin arkasında, orijinal halini mu­hafaza eden sekizgen planlı, bol süslemeli, zarif bir mermer türbe yer almak­ta, kitabesi bulunmadığı için kime ait olduğu bilinmemektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi