Tarih

Akra bin Habis Kimdir, Hayatı, Sahabi, Hakkında Bilgi

el-Akra’ b. Habis b. İkâl et-Temîmî (ö. 33/653-54) Sahâbî.

Asıl adı Firâs idi. fakat kel olduğu için el-Akralakabıyla şöhret bulmuştur. Temîm kabilesinin reislerindendi ve Arap­lar arasında önemli bir mevki ve itiba­ra sahipti. Câhiliye döneminde hakemlik yapar, elinden geldiğince adaletle hük­mederdi. Mecûsî olan Akra, 8. yılın Ra­mazan ayında (Ocak 630) Mekke’nin fet­hinden Önce İslâmiyet’i kabul etti ve Mekke üzerine yürümekte olan İslâm ordusuna Sukyâ denilen köyde katıldı. Mekke’nin fethinden sonra Huneyn Gaz­vesi ve Tâif Muhasarası’nda bulundu. Hz. Peygamber’in kalplerini İslâm’a ısındır­mak için ganimetlerden büyük pay ayır­dığı şahıslar (müellefe-i kulûb) arasın­da o da vardı.

Hz. Peygamber 9. yılın Muharrem ayın­da Uyeyne b. Hısn el-Fezâri’yi bir seriyyenin başında, Sukyâ ile Benî Temîm arazisi arasındaki böl­gede ikamet etmekte olan Temîmliler üzerine gönderdi: Uyeyne elli iki esirle geri döndü. Bunun üzerine Akra’ ile Temîm’in ileri gelen diğer bazı simaları Medine’ye gelip Hz. Peygamber’den esirlerin serbest bırakılmasını istediler. Hz. Peygamber de onların ricasını kabul ede­rek esirleri iade etti. Temîmliler Akra’m teşvikiyle aynı yıl, aralarında Akra ile Uyeynenin de bulunduğu yetmiş sek­sen kişilik bir elçilik heyetini Hz. Peygamber’e gönderdiler. Bunlar (bir rivaye­te göre bunlardan Akra’) Mescid-i Nebevi’ye girerek, “Ey Muhammed, dışarı çık­sana!” diye bağırmışlar ve bu davranış­larından dolayı, “Hücrelerin arkasından sana bağıranların çoğu senin yüce mer­tebeni anlamayan kimselerdir. Eğer sen yanlarına çıkıncaya kadar sabretselerdi şüphesiz onlar için daha iyi olurdu” mealindeki âyetlerle kı­nanmışlardı. Resûlullah bir müddet son­ra chşan çıkınca Akra’. “Ey Muhammed! Benim övdüğüm kimseler aziz, yerdiklerim de zelil olur” demiş, bunun üzeri­ne Hz. Peygamber de, “İnsanları aziz ve zelil etmek yalnız Allah’a mahsustur” buyurmuştur. Temîmliler daha sonra Hz. Peygamber’e şair ve hatipleriyle birlik­te geldiklerini söyleyerek şiir ve hitabet müsabakası yapmak istediler. Bu teklifi Önce kabul etmek istemeyen Hz. Pey­gamber onların ısrarı karşısında razı oldu. Yarışma sonunda müslüman şair ve hatiplerin üstünlüğünü kabul ederek müslüman oldular.

Akra’ Hz. Ebû Bekir devrinde Hâlid b. Velîd’in yalancı peygamberlerle yaptığı bütün savaşlara katıldı. İrtidad olayları sırasında ez-Zibrikân ile Hz. Ebû Be­kir’in yanına gelerek, “Bahreyn’in hara­cını bize verirsen biz de kavmimizin ita­at ve bağlılığını garanti ederiz” deyince Hz. Ebû Bekir bu isteği kabul etti ve onlara bir belge verdi. Ancak durumdan haberdar olan Hz. Ömer derhal müda­hale etti ve belgeyi yırttı. Dûmetülcendel ve Enbâr savaşları sırasında öncü olarak görev yapan Akra’, Hz. Osman devrinde Vali Ahnef b. Kays tarafından Cûzcân’ın fethiyle görevlendirildi; yapı­lan savaş sonunda Akra’ şehri ele geçir­di (31/651-52 veya 32/652-53). Ertesi yıl Cûzcân’da bazı karışıklıklar çıkınca Ab­dullah b. Âmir tarafından halkı itaat al­tına almak üzere gönderildi. Akra’ muh­temelen 33 (653-54) yılında öldü.

Akra b. Habis cesur ve başarılı bir ku­mandandı, fakat sert bir mizaca sahip­ti. Huneyn’de elde edilen ganimetlerin taksiminden sonra, mağlûp ordunun bir kısmı Hz. Peygamber’e müslüman ol­duklarını söyleyerek esirleri serbest bı­rakmasını istediler. Hz. Peygamber de Abdülmuttalib oğullarıyla kendi hissesi­ne düşen ganimet ve esirleri geri verdi. Diğer müslümanlar da aynı şekilde ha­reket ettiler. Akra’ ise. “Ben ve Temîm­liler böyle bir şeye razı olamayız” diye­rek Resûlullah’ın ricasını kabul etmedi. Yine bir defasında Hz. Peygamber’in Hz. Hasan’ı öptüğünü gören Akra’ hayretle, “Siz çocuklarınızı öper misiniz? Benim on çocuğum var. fakat hiçbirini öpmedim” demişti. Haccın farz olduğunu teb­liğ eden Hz. Peygamber’e. “Her yıl mı haccedeceğiz?” diyen ve, “Ey iman eden­ler! Bir kısım şeyleri sormayın ki şayet açıklanırsa hoşunuza gitmez” mealindeki âyette kınanan da Akra’dır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler