Tarih

Akçakoca Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Akça Koca. (ö. 728/1328) Osmanlı Devleti’nin kuruluşunda hizmeti geçen uç beyi.

Osman Gazi’nin silâh arkadaşlanndandır. Torunu Gebze kadısı Fazlullah’ın Rebîülevvel 838 tarihli vakfi­yesine göre babasının adı Abdülmelik b. Abdülfettâh’tır.

Ailesi muhtemelen Anadolu Selçukluları dö­neminde uç bölgelere yerleştirilmiş bir Türkmen boyuna mensuptur. Akça Koca’nın da aşiret beyi olduğu ve Ertuğrul Gazi’ye bağlı bulunduğu sanılmaktadır. Osman Gazi tarafından Orhan Gazinin emrinde Konuralp. Gazi Rahman ve Kö­se Mihal gibi meşhur beylerle Sakarya ve İzmit yöresine akınlar yapmakla gö­revlendirildi. Bu bölgedeki bazı kaleleri ele geçirdi ve Sapanca gölünün batı ta­rafındaki bir hisarı kendisine karargâh yaparak İzmit bölgesine akınlarda bu­lundu. 1326’ya doğru Kandıra’yı ve ci­varını zaptetti; ayrıca Konuralp ve Gazi Abdurrahman ile birlikte Kartal civarın­daki Aydos’u, ardından da kuzeyindeki Şamandıra hisarını aldı. Bunun üzerine Samandıra bölgesi kendisine mülk ola­rak verildi. Buradan, birkaç yıl daha İz­mit-Üsküdar arasındaki yerlere akın­larda bulunan Akça Koca, İzmit’in fet­hinden az önce, 1328’de Kandıra yakın­larındaki bir tepede öldü ve buraya gö­müldü. Ölümünden sonra adamları Ka­ramürsel’in yanında toplandı; uç beyliği yaptığı bölge ise önemi dolayısıyla Şeh­zade Murad’a verildi. Fetihlerde bulun­duğu İzmit ve çevresine sonradan onun adına nisbetle Kocaili denildi. Ayrıca bu­gün Bolu iline bağlı Akça Koca İlçesi de onun adını taşır. Hacı İlyas adlı bir oğlu­nun bulunduğu, torunu Fazlullah’ın önce kadı, sonra da vezir olarak Osmanlı siyasetinde önemli rol oynadığı bilinmektedir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler