Tarih

Ahnes bin Şerik Kimdir, Hayatı, (sahabi)

Ebû Sa’lebe Übeyy b. Şerîk b. Amr el-Ahnes es-Sekafî.  Mekke ileri gelenlerinden bir sahâbî.

Tâifte yaşayan Sakîf kabilesinin İlâç boyuna mensuptur. Zühreoğullan’nın müttefiki olarak Mekke’ye yerleşmiş ve buradaki kabileler arasında nüfuz ve itibar kazanmıştır. Başlangıçta şiddetli bir İslâm düşmanı idi. Hz. Peygamber’in İslâm’a davetini engellemek için çok çalıştı ve müslürnanlara çeşitli işkence­ler yaptı. Bununla beraber bazı geceler Ebü Süfyân ve Ebü Cehil ile buluşarak müslümanların okuduğu Kur’an’ı gizli­ce dinler ve onu beğendiğini söylerdi. Mekkeliler’in baskısı üzerine Taife gi­den ve orada da iyi karşılanmayıp tek­rar Mekke’ye dönmeye mecbur kalan Hz. Peygamber şehre girebilmek için eşraftan Ahnes’in himayesini istemiş, fakat o bu isteği reddetmişti. Ahnes İslâm düşmanı olmasına rağmen müş­riklerin safında Bedir Gazvesi’ne katıl­madığı gibi müttefiki Zühreoğullan’nı da geri çevirmişti. Savaştan geri dönüp emrindeki askerleri de caydırdığı için kendisine “el-ahnes” (geri çeviren) denil­miş ve bu lakapla meşhur olmuştur. İs­lâm’a karşı takındığı menfi tavrı bu ha­diseden sonra da devam ettiren Ahnes, Mekke’nin fethini takip eden günlerde müslüman oldu ve müslümanların sa­fında Huneyn Gazvesi’ne katıldı. Müellefe-i kulûb’dan olması sebebiyle Hz. Peygamber, gönlünü hoş tutmak için, zekât ve ganimetten ona da pay ayırırdı. Bazı rivayetlerde, onun İslâm’dan dön­düğü ve müslümanlara ait bir otlağı ateşe verdiği kaydedilmekte ve hiçbir zaman samimi bir müslüman olmadığı belirtilmektedir. Fakat Ahnes’in irtidad ettikten sonra tövbe ederek tekrar İs­lâm dinine girmiş olmasını ihtimal dahilinde gören İbn Hacer, farklı rivayetle­ri birleştirerek İbnü’l-Esîr gibi onu ashâb-ı kiram arasında saymaktadır. Ah­nes. Hz. Ömer’in halifeliğinin ilk yılların­da ölmüştür.

DİA

İlgili Makaleler