Edebi Şahsiyetler

Ahmet Reşit Rey Kimdir, Hayatı, Eserleri

Ahmet Reşit Rey. Siyaset adamı ve yazar (Çankırı 1870-1956).

1888’de Mülkiyeyi bitirdi. İki yıl öğretmenlik yaptı; sonra II. Abdülhamid’in sarayında mabeyn kâtipliği görevi aldı. Kudüs’te mutasarrıflık (1904), Manastır (1908) ve Halep’te (1908) valilik yaptı. Yeniden öğretmenlik mesleğine döndü; Galatasaray Lisesi’nde edebiyat dersleri vermeğe başladı. 1909’da İzmir valiliğine getirildi. Dahiliye nazırı oldu (1912), Babıâli baskınında hükümetin düşmesi üzerine Türkiye’den uzaklaştı. Paris’te bulunduğu sırada Mahmut Şevket Paşa’nın öldürülmesiyle ilişkili sayılarak ölüm cezasına çarptırıldı. 1919’da Türkiye’ye döndü; Tevfik ve Damat Ferit Paşa kabinelerinde Dahiliye nazırlığı yaptı, Sevr Antlaşması’nı imzalamamak için kabineden ayrıldı. Cumhuriyet döneminde resmî görev atmadı. Tiyatro yazan Ekrem Reşit Rey ve besteci Cemal Reşit Rey’in babasıdır.

Edebiyatı cedide topluluğuna katılarak H. Nâzım imzasıyla lirik şiirler yayımlayan Ahmet Reşit Rey Racine ve Vergilius’tan çeviriler yapmıştır. Siyasal anıları Gördüklerim, yaptıklarım (1947) adiyle yayımlanmıştır. Nazariyatı edebiye (1912) adlı bir edebiyat bilgileri kitabı da vardır.