AHMET LÜTFİ EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

60

Türk tarihçisi (İstanbul,1817-ay.y. 1907). Nalıncı esna­fından Mehmet Ağa’nınoğlu Ahmet Lütfi Efendi, Amca­zade Hüseyinpaşa medresesinde öğrenim gördü. Ka­dılık (1831), İstanbul müderrisliği (1836) yapıp, Sadaret Mektubi Kalemi’ne atandı (1841). Cevdet Paşa’dan sonra vakanüvisliğe getirilip (1865), Anadolu ve Rumeli kazaskerliklerinde bulundu (1879-1881).

Ahmet Mithat Efendi’nin, anlatımının yalınlığı, olay­ların açık ve anlaşılır bir biçimde yazılması gibi neden­lerle tarihini övdüğü Ahmet Lütfi Efendi, şiirler de yaz­mış, ayrıca çeviriler yapmıştır.

Başlıca yapıtları: Ahmet Lütfi Tarihi ya da Lütfi Tarihi (1825-1867 yıllarını kapsayan 12 ciltlik tarihinin, ilk 8 cildi basılabilmiştir; öbür 4 cildi yazma olarak TTK ki- taplığındadır), Tefhim ül-Müteallim (Gazali’nin Talim ül-‘Müteallim adlı kitabının çevirisi),Divançe,Robenson Tercümesi, Lügat-ı Kamus (ilk iki harfi basıldı, 1869).

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL