Ahmed Paşa Camii Nerededir, Tarihi, Mimari, Özellikleri

0
46

Ahmed Paşa Camii. Lefkoşe’de XVI. yüzyıla ait cami.

Camiin banisi Arap lakabıyla tanınan Ahmed Paşa, XVI. yüzyılda yaşadığına ve Kıbrıs fethine katıldığına göre, cami­nin de aynı yüzyıl içinde inşa edilmiş olması gerekir. Ayvansarâyî Hadîkatü’l-cevâmî’de, İstanbul’da Fındıklı’daki bir çeşmenin Arap Ahmed Paşa Vakfı ola­rak 983’te yaptırıldığını bildi­rirken, Vefeyât-ı Selâtîn’de muhteme­len bir hata sonucu. Arap Ahmed Paşa’nın 966 tarihinde öldüğü­nü kaydetmektedir.

Lefkoşe’deki cami çeşitli tamirler gör­müş ise de esas mimarisi bellidir. Cami muntazam yontulmuş kesme taşlardan yapılmış bir son cemaat yerini ta­kip eden kubbeli bir harim mekânından ibarettir. İçten ve dıştan payandalarla takviye edilmiş duvarlar bir kare mey­dana getirirler. Bu kareden, dıştan se­kizgen kasnaklı ve 6 m. kadar çapında olan kubbe yuvarlağına geçiş, içeride köşelerde dört tromp ile sağlanmıştır. Minare de şerefe çıkmalarındaki mukarnaslan ile Türk mimarisinin klasik devresine işaret eder. Ahmed Pasa Ca­mii Kıbrıs’ta Türk mimarisinin en baş­ta gelen örneklerinden biridir. Caminin kurucusu Ahmed Paşa’nın İstanbul’ da Fındıklı’da bir yalısının bulunduğu, tür­besinin de hemen bu yalının bitişiğinde olduğu bilinmektedir. Bugün Mimar Si­nan Üniversitesi önündeki bahçenin yerinde bu­lunan bu türbe ile Ahmed Paşa’nın çeş­mesi ve zevcesinin vakfı olan Hatuniye Camii ile tekkesi, 1955′ teki istimlâk­ler sırasında yıkılmış ve ortadan kaldı­rılmıştır.

DİA