Ahmed Esad Paşa (Sakızlı) Kimdir, Hayatı,

Ahmed Esad Paşa (1828-1875) Sultan Abdülaziz devri sadrazamlarından.

Sakız’da doğdu. Babası, Kuleağası la­kabıyla anılan Kolağası Mehmed Ağa’dır. Kaptanıderyâ Halil Rifat Paşanın aracılı­ğıyla Mektebi Harbiyye’ye girdi; 1857’de buradan erkân-ı harbiyye yüzbaşısı rütbesiyle mezun oldu. Mesleğinde hız­la yükseldi ve Sadrazam Fuad Paşa’nın teveccühünü kazanarak Paris sefareti ataşemiliteri iğine ve Paris’teki Mekteb-i Osmânî müdürlüğüne tayin edildi. Bu sırada rütbesi de binbaşılığa yükseltil­di. Çalışmaları takdir edilerek kayma­kam ve miralay oldu. Sultan Abdülaziz’in 1867’de Paris’i ziyareti sırasında mirli­valığa yükseltildi ve padişah ile birlikte İstanbul’a döndü. Bu arada Âlî Paşa’nın da teveccühünü kazandı ve dönüşünden kısa bir süre sonra Dâr-ı Şûrâyı Askeriyye âzalığına tayin edildi. 1868de fe­rik rütbesiyle Bosna Fırka-i Askeriyyesi kumandanı, yine aynı yıl İşkodra vilâyeti mutasarrıfı oldu. 1869’da Dâr-ı Sûrâyı Askeriyye reisliğine ve ertesi yıl Hassa Ordusu müşirliğine getirildi. 1871’de. Alman İmparatoru. Wilhelm’in impara­torluğunu tebrik etmek üzere gönderi­len “Fevkalâde heyefle birlikte Berlin’e gitti. Dönüşünde Hüseyin Avni Paşa’nın yerine seraskerliğe getirildi. 1872de Bahriye nâzın oldu; aynı yıl içinde ikinci defa seraskerliğe tayin edildi. 15 Şubat 1873’te sadrazam oldu. Genç yaşta sa­dârete tayin edilmesi devlet ricali ara­sında uygun görülmediğinden bu görevde ancak iki ay kalabildi. 15 Nisan 1873’te azledilerek önce Konya valili­ğine, bir yıl sonra da Beşinci Ordu mü­şirliği ile birlikte Suriye valiliğine tayin edildi. 1875’te tekrar Bahriye nâzın ol­du. Aynı yıl ikinci defa sadârete getiril­di, fakat dört ay sonra azledilerek önce Nâfia nazırlığına, ardından Aydın vali­liğine tayin edildi. Bu görevde iken 28 Kasım 1875’te vefat etti; İzmir’de Şeyh Seyyid Mükrimüddin Dergâhı naziresine defnedildi.

Yunanca. Almanca, Fransızca ve İngi­lizce bilen Ahmed Esad Paşa dürüst ve kanaatkar bir devlet adamıydı. İkinci sadâreti sırasında maaşını 200.000 ku­ruştan 80.000 kuruşa düşürmüş, diğer devlet adamlarının maaşlarını da ay­nı oranda indirerek devlet bütçesinde önemli bir tasarruf sağlamıştır.

DİA