Ahmed el-Haşimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

AHMED el-HAŞİMİ
 
Ahmed b. İbrâhîm b. Mustafâ es-Seyyid el-Hâşimî (1878-1943) Mısırlı edip, yazar ve eğitimci.

Kahire’de doğdu. Aklî ve naklî ilimleri tahsil ettiği Ezher Üniversitesinde Muhammed b. Muhammed el-Enyâbî, Cemâleddîn-i Efgânî, Abdülkâdir b. Mus­tafa er-Râfiî ve Muhammed Abduh gibi meşhur âlimlerden ders aldı. Mezun ol­duktan sonra Kahire’deki yerli ve ya­bancı okullarda uzun süre öğretmenlik, idarecilik ve müfettişlik yaptı. Hz. Hüse­yin vasıtası İle soyu Hz. Peygambere ulaştığı için “Seyyid” unvanı ile tanınan Ahmed el-Hâşimî Kahire’de vefat etti.

Ahmed el-Hâşimî. dil ve edebiyatla il­gili ders kitaplarında ve okullardaki eği­tim tarzında gördüğü noksanlıktan te­lâfi etmek ve müslüman bir nesil yetiş­tirmek için büyük gayretler sarfetmiştir. Onun dil, edebiyat ve dinî konular­daki başlıca eserleri şunlardır: