Ahmed El-Beyhakî Kimdir? Hayatı ve eserleri

28

Ahmed El-Beyhakî Kimdir? Hayatı ve eserleri: Ahmed b. Alî b. Muhammed, “Ca’ferik” denmekle ma’rûf bir âlim­dir.  (470) hududunda doğmuş, (544) târihinde vefat etmiştir.

Kudret-i  Îlmiyyesî:

Ahmed el-Beyhakî, tefsirde, kırâette, Iûgat ile nahivde imam bu­lunuyordu. Daha hayatta iken tefsiri her tarafa inşâr etmişti. Ebu’l-Ha’ sen es-Sandalî ve Ebû Nasr b. Sâid’den ilim ahzetmiştir.

Müellefâtı : Kur’an ve hadisdeki masdarları muhtevidir. Me’haz : Buğyetü’l-vuât.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi