Ahlaku-n Nebi – Ebü’ş-Şeyh el-İsfahani Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

47

AHLÂKU’N-NEBÎ

Ebü’ş-Şeyh el-İsfahânî’nin (ö. 369/979) Hz. Peygamberin şemail ve ahlâkına dair eseri.

Tam adı Ahlaku’n-nebî ve âdâbüh veya Mâ zükire lî hulukı Resûlillâh ve keremih ve kesreti ihtimâlih ve şidde­ti hayatih ve ‘afvih olan eser. Hz. Peygamber’in ahlâk ve şemâil’ine dair ri­vayetleri ihtiva etmektedir. Her rivayetin ayrı bir senede dayandırıldığı kitap sekiz bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm bir mukaddime ile ashâb-ı kira­mın Hz. Peygamber hakkında verdiği bil­giler; ikinci bölüm onun ahlâkı, cömert­liği, öfkesine hâkimiyeti, haya duygusu, af ve müsamahası; üçüncü bölüm cesa­reti, tevazuu, çeşitli olaylar karşısında gösterdiği farklı tavırları, merhameti ve yumuşak huyluluğu: dördüncü bölüm güler yüzlülüğü, şakası, yürümesi, ko­nuşması ve giyim tarzı; beşinci bölüm harp âletleri, ev eşyası, temizlik ve süs malzemesi; altıncı bölüm Kur’an okuyu­şu, ibadet hayati; yedinci bölüm yiyip içtiği ve sevdiği yemek ve meşrubat, ev­lilik hayatı, cemiyetle olan ilişkileri; se­kizinci bölüm ashabıyla olan çeşitli mü­nasebetleri, yolculukları, mesciddeki iba­detleri gibi hususları ihtiva etmektedir.

Ahlâku’n-nebî Ebü’l-Feyz Ahmed b. Sıddîk ve Ebü”l-Fazl Abdullah b. Mu­hammed es-Sıddîk adlı kardeşler tarafından Kahire’de neşredilmiştir. (1378, 1958). Eseri Ahmed Muhammed Mürsî yine Kahire’de (1992/1972) ve Dr. Seyyid el-Cümeylî de Beyrut’ta (1406 1986. 2 bs) tekrar yayımlamışlardır. Eserin Ebû Bekir Muhammed b. Velîd et-Turtüşî tarafından yapılan muhtasarı Millet Kütüphanesi’nde bulunmaktadır.

TDV İslam Ansiklopedisi

Önceki İçerikJacques Necker Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikBabalar ve Oğullar Kimin Eseri, Yazarı Kimdir, Kime Ait, Türü Nedir