Ahizade Abdülhalim Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

36

Ahîzâde Abdülhalim Efendi (ö. 1013/1604) Osmanlı âlimi, şair ve hattat.

Kazasker Ahîzâde Mehmecl Efendi’-nin oğlu ve Şeyhülislâm Ahîzâde Hüse­yin Efendİ’nin büyük kardeşidir. İstan­bul’da doğdu. Devrinin ünlü âlimlerin­den ve bu arada Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi’den ilim tahsil etti. Pîr Mehmed Dede’den sülüs ve nesih yazıyı öğren­di. Yeni İbrahim Paşa. Kasım Paşa, Yeni Ali Paşa, Şah Sultan. Haseki, Sahn-ı Se­mân, Şehzade ve Üsküdar Valide Sultan medreselerinde müderrislik yaptı. Bur­sa, Edirne ve İstanbul kadılıklarında bu­lundu. 1S96 ve 1S99 yıllarında iki defa Anadolu kazaskeri. 1601’de de Rumeli kazaskeri oldu. İki yıl sonra bu görevin­den ayrılan Ahîzâde 12 Haziran 1604 tarihinde  İstanbul’da  şirpençeden  vefat etti ve evinin karşısındaki Çukur Med­reseye bitişik türbeye defnedildi. Halîmî mahlasıyla şiirler yazan Ahîzâde’nin tertip ettiği vakfiyeler, şer’î hüc­cet ve temessük ler kendisinden sonra örnek alındı. Çiçek ve Özellikle lâle yetiş­tirmeye meraklıydı; bu arada bazı yeni lâle türleri de elde ettiği bilinmektedir. Bazı risaleleri yanında başlıca eserleri şunlardır: 1. Taciîka ‘aie’l-Hidûye ve ba czj şürûhihâ. Eserin bazı yazma nüs­haları Süleymaniye Kütüphanesi’ndedir lEsad Efendi, nr. 922; Hacı Beşir Ağa, nr 199/448). Z. Terceme-i Şevâhidü’n-nübüvve. Süleymaniye Kütüphanesi’nde [Esad Efendi, nr. 286; Çelebi Abdullah, nr. 253) yazmaları bulunan bu eserin Nevâhidü’1’fütüvve fî tercemeti Şe-vâhidî’n-nübüvve adıyla müellif hattı bir nüshası da aynı kütüphanededir (Fâ­tih, nr 4275, 523 varak). Bazı nüshalarda eserin adı Şevâhidü’n-nübüvve Tercü­mesi şeklinde geçmektedir (Süleymaniye Ktp , Hekimoğlu, nr. 722, Lâleli, nr. 2023; Hamidiye, nr. 633; Hacı Mahmud Efendi, nr. 4376). 3. Muhtaşarü’d-DÜrer ve’l-Gurer (Süleymaniye Ktp., Hamidiye, nr 454/’ 1, 232 varak]. Ayrıca el-Eşbâh ve’n-nezâ’ir, Câmi^u’î-îusûleyn, ed-Dürer ve’l-Ğurer ve Şerhu’l-Miftâh adlı eser­lere haşiyeler yazmıştır.

Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi