Ahidname Nedir, Ne Demektir, Ne İçin Yazılır

0
104

Ahidnâme. Hükümdarların emriyle bazı devlet, zümre ve şahıslara özel haklar tanımak üzere düzenlenen belge.

Ahidnâme, “Vasiyet etmek, ısmarla­mak, yemin edip söz vermek, eman ver­mek ve zimmetine almak” anlamındaki Arapça ahd ile Farsça nâme (mektup, ki­tap) kelimelerinden meydana gelen bir­leşik bir isimdir.

Hz. Peygamber’in, halife ve hükümdarların emriyle, çeşitli kademelerdeki yönetici ve memurlarla ilgili olarak düzenlenen tayin kararı, ya­zılı emir ve talimat; bazı şahıs ve grup­lara tanınan hak ve imtiyazları, yaban­cılarla yapılan antlaşma hükümlerini içeren belge.

Ahidnâme­ler, ait oldukları dönemin dil, üslûp, kâ­ğıt ve yazı çeşitleri bakımından olduğu kadar, tanzim edildikleri devletin tarihi için de birinci elden kaynak olmaları se­bebiyle çok önemli vesikalardır.