Tarihi Eserler

Ahi Elvan Camii (Tarihi Camiler ve Eserler)

Ahi Elvan Camii

Ankara’da Koyunpazarı semtinde XIV. yüzyıla ait cami. Caminin inşa kitabesi olmamakla beraber minberde görülen kitabelerden tarihçesi hakkında bilgi edinilmektedir.Bu yazılardan birinde caminin Nizameddin  Zehrab soyundan Hacı Elvan b. Mehmed Bey tarafından yaptırıldığı bildiril­mektedir. Hacı Elvan b. Mehmed’in XIV. yüzyıl sonlarında yaşadığı bilindiğine gö­re cami de o sıralarda yapılmış olmalı­dır. Yine minberindeki diğer bir kitabe­den 816 (1413-14) yılında I. Mehmed Çelebi tarafından “Tecdid ve tamir olun­duğu” öğreniliyor. Bazılarına göre bu ta­mirde caminin sol tarafından bir sahn kaldırılarak bina daraltılmıştır; E. Hak­kı Ayverdi ise aksi görüştedir. Cami son yıllarda da büyük ölçüde tamir görmüş­tür. Tarihi-eserler-3/ahi_elvan_camii

Ahî Elvan Camii, dış mimarisi bakı­mından son derece sade ve gösterişsiz, üstü düz dam ile örtülü bir yapıdır. Du­varların alt kısımları taştan, yukarıları kerpiçtendir. Haremi dikdörtgen biçi­minde olup her bir sırada dörder olmak üzere üç sıra ahşap direkle uzunlaması­na dört sahna ayrılmıştır. Direklerin üs­tündeki mermer başlıklar Roma ve Bi­zans harabelerinden devşirilmiştir. Ta­van ahşap konsollar ve kirişlerle yapıl­mış, ayrıca yine ahşaptan mahfiller inşa edilmiştir. Mihrap binanın tam ekseni üstünde olmadığından bir sahnın kal­dırılmış olması ihtimali kuvvet kazan­maktadır.

Ahî Elvan Camii’nin sanat bakımın­dan en zengin kısımları mihrabı, min­beri ve pencere kanatlarıdır. Bu sonuncular bugün yerlerinde yoktur. Mihrap stalaktitli nişli, tamamen alçı kabartma tezyinatla kaplanmıştır. Ahşap minber ise, ağaç işçiliğinin güzel ve değerli ör­neklerinden sayılır. Minberin bazı par­çaları kaybolmuş, kapı kanatlan da An­kara Etnografya Müzesİ’ne taşınmıştır. Bu kanatlara caminin banisi ve tamiri hakkındaki kitabeler işlenmiş, minberin sol korkuluğuna da ustası Harputlu Mehmed b. Bayezid adı yazılmıştır. Ahî Elvan Camii, gerek plan ve mimarisi, ge­rekse içindeki ahşap aksam bakımından Ahî Şerafeddin Camii’nin çok yakın bir benzeridir.