Accuri Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

34

ACURRİ

Ebû Bekr Muhammed b. Hüseyn b. Abdillâh el-Âcurrî el-Bağdâdî (ö. 360/970) Tanınmış muhaddis ve fıkıh âlimi.

Bağdat köylerinden Acurda doğdu. Tahsilini Bağdat’ta yaptı ve 330 (941) yılına kadar orada kaldıktan sonra Mekke’ye gidip yerleşti. 1 Muharrem 360 [4 Kasım 970] tarihinde seksen (bir rivayete göre doksan altı) yaşında iken Mekke’de vefat etti. Hadis münekkitlerinin, hadisteki gü­venilirliğini sadûk. sika gibi terimler­le ifade ettikleri hafız hadis imamı Acurrî. Ebû Müslim el-Keccî, Ebü Şuayb el-Harrânî, İbn Ebû Dâvüd. Ebü’l-Kasım el-Begavî ve İbn Naciye başta olmak üzere birçok hocadan ders aldı. En önemli talebeleri arasında Hilyetü’1-evliyâ müellifi Ebû Nuaym el-İsfahânî ve tanınmış Mâlikî muhaddis ve fakihi Ebû Muhammed el-Asîlî’yi zikretmek gere­kir. Özellikle ilk kaynakların Şâfıl oldu­ğunu kaydettikleri Âcurrfnin fıkhı gö­rüşleri bazı Hanbelî fıkıh kitaplarında geçmekte ve bundan dolayı Hanbelî ta-bakat âlimlerinin bir kısmı eserlerin­de biyografisine yer vererek onu kendi mezhep âlimlerinin önde gelenlerinden saymaktadırlar. Gerçekte ise, meselâ Kitâbü’ş-Şeri’a ve Ahlâku’l-ulemâ gibi eserleri incelendiğinde Âcuni’nin mukallit değil, müctehid bir âlim oldu­ğu ve mezhep taassubuna karşı çıktığı görülür.