Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Abdurrahman Tac Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Abdurrahman Tac Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0

ABDURRAHMAN TAC (1896-1975) Ezher şeyhi, Mısırlı hukukçu ve devlet adamı. Mısır’ın Asyût vilâyetinde doğdu. Ha­fızlığını orada tamamladı ve temel Öğ­renimini de Asyûfta yaptıktan sonra ailesinin İskenderiye’ye yerleşmesi üze­rine İskenderiye Din Enstitüsü’ne (Mahedü’l-İskenderiyyeti’d-dînî) girdi (1910). Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi’ni 1926’da bitirdi. Bir süre Asyüt ve Kahi­re din enstitülerinde öğretmenlik yaptı. 1933’te Şeriat Faküftesi’ne hoca oldu; iki yıl sonra da bu görev uhdesinde kalmak üzere Fetva Kurulu (Lecnetü’l-fetvâ) Hanefî mezhebi üyeliğine getirildi.

1936’da Ezher tarafından Sorbon Üniversitesi’ne gönderildi; orada hazır­ladığı “Babîlik ve İslâm” konulu tezi ile felsefe ve dinler tarihi doktoru unvanını aldı Paris dönüşü yine Ezher’deki ho­calığa ve Fetva Kurulu üyeliği görevine devam etti: bunu çeşitli idarî görevler takip etti. Abdurrahman Tâc aynı za­manda ilmî araştırmalardan da geri durmuyordu. Bu arada hazırladığı “es-Siyâsetü’ş-şer’iyye” adlı teziyle Cemâatü kibâri’l-ulemâ üyeliğine hak kazandı (1951). Bir süre Aynişems Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeliği ve Anayasa Komisyonu üyeliği yaptıktan sonra Ezher şeyhliğine tayin edildi (1954) Ezher’e eğitim ve yönetimle ilgili yeni düzenlemeler getirdi. Mısır dışın­dan gelen öğrenciler için yurtlar yaptır­dı. 1958’de Mısır ve Suriye’nin birleş mesiyle Birleşik Arap Cumhuriyeti ku­rulunca bakan olarak hükümette görev aldı. 1963’te Arap Dil Akademisi ve daha sonra Ezher İslâmî Araştırmalar Akademisi üyeliğine getirildi. 12 Nisan 1975’te vefat etti.

Eserleri. el-Ahvâlü’ş-şahşiyye fi’i-fıkhi’l-İslâmî ; es-Siydse-tü’ş-şer eiyye; Hükmü’r-ribâ ü’ş-şericati’l-İslâmiyye; Şerikâtü’t-temîn min vicheti nazari’ş-şeri’ati’i-İslâmiyye. Son iki eser Mecmau’l-buhûsi’l-İslâmiy-ye’nin yedinci yıllık kongresine sunduğu bildirilerdir.