Abdurrahman bin Udeys Kimdir, Hayatı,

Abdurrahman bin Udeys

Abdurrahman b, Udeys b. Amr el-Belevî (ö.36/656-57) Bey’atü rıdvân’a iştirak eden ve Hz. Osman’ın şehid edilmesi olayına karışan sahâbî.

Mısır fethine katıldı ve oraya yerleş­ti. Hz. Osman’ı azletmek için Mısır’dan Medine’ye doğru yola çıkan dört aske­rî birlikten birinin kumandanı idi. Bu ayaklanmayı haber alan Osman, arala­rında Hz. Ali ve Muhammed b. Mesleme’nin de bulunduğu otuz (veya elli) ki­şilik bir heyeti, âsileri yatıştırmak üzere Mısır’a gönderdi. Heyet, beğenilmeyen bazı uygulamaların düzeltileceğine dair halife adına söz vererek orduyu geri dönmeye razı etti. Ancak, Büveyb mev­kiine geldikleri zaman halifenin kölesi­ni. Mısır valisine hitaben yazılmış bir mektupla yakaladılar. Mektupta Abdur­rahman b. Udeys ve arkadaşlarına. Mı­sır’a döndüklerinde yüzer değnek vu­rulması, saç ve sakallarının kesilmesi ve yeni bir emre kadar uzun süre hapsedilmeleri emrediliyordu. Bunun üzerine ordu geri döndü ve Medine’ye vardı. Orada bizzat Hz. Osman’la durumu müzakere ettiler. Halife her ne kadar mektuptan haberdar olmadığını söyle­diyse de Abdurrahman ve arkadaşları inanmadılar; diğer yerlerden gelen âsi­lerle birlikte halifeyi kırk dokuz gün muhasara altında tuttular, sonunda da şehid ettiler.

Abdurrahman b. Udeys. Hz. Osman’ın şehid edilmesinden sonra Mısır’a dö­nerken diğer isyancı arkadaşlarıyla bir­likte Muâviye’nin adamları tarafından yakalanıp Filistin’de hapsedildi. İsyan­cılar bir ara hapishaneden kaçmayı başardılarsa da Filistin valisinin elinden kurtulamadılar. Abdurrahman kendisini yakalayan kişiye, “Yazıklar olsun sana! Allah’tan kork ve kanıma girme; ben ağaç altında Hz. Peygamber’e biat et­miş bir sahâbîyim!” dediyse de bu söz­leri adama tesir etmedi ve “Halil da­ğında çok ağaç var” diyerek Abdurrahman’ı öldürdü.

Mısır’da bulunan tabiilerden Ebü’l-Husayn el-Hacrî. Abdurrahman b. Şimâse ve Ebû Sevr el-Fehmî gibi muhaddisler kendisinden rivayette bulun­muşlardır.