Abdurrahman bin Ganm Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

38

ABDURRAHMAN b. GANM

Abdurrahmân b. Ganm b. Küreyb b. Hânî el-Eş’arî (ö. 78/697) Sahabe ve tabiin devrinin tanınmış Şam ve Filistin faldhi. Aslen Yemenli olup Hz. Peygamber hayatta iken doğdu. Babası sahâbî ol­duğu hakle kendisinin sahâbîliği konu­sunda değişik rivayetler vardır. Muâz b. Cebel Hz. Peygamber tarafından Yemen’e gönderildiği zaman (10/631) ona refakat etmiş ve Muâz’ın vefatına ka­dar ondan aynlmayarak kendisinden fı­kıh öğrenmiştir. Bundan dolayı da “Sâhib-i Muâz” (Muâz’ın arkadaşı) diye tanı­nır. Hz. Ömer. Osman, Ali, Ebû Zer. Ebû Hüreyre, Ebü’d-Derdâ, Muâviye ve diğer birçok sahabeden hadis rivayet eden Abdurrahmân. fıkıh öğretmek üzere Hz. Ömer tarafından Şam’a gönderildi. Bir süre Filistin’de kaldı ve Mervân’la birlikte 684 yılında Mısır’a grtti. Bunun­la birlikte daha çok Filistin ve özellikle Şam çevresinde adını duyurmuştur. Kaynaklar Şamlı tabiîn âlimlerinin he­men hemen hepsinin kendisinden fı­kıh tahsil ettiğini kaydederler. Hadis ri­vayetinde sika kabul edilen Abdurrahman’dan oğlu Muhammed, Ebû İdris el-Havlânî. Mekhûl ve Atıyye b. Kays başta olmak üzere birçok tâbir rivayet­te bulunmuş. Ahmed b. Hanbel de Müsned’inde ondan mürsel hadisler ri­vayet etmiştir.