Abdurrahman bin Esved Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

27

ABDURRAHMAN B. ESVED
 
Ebû Hafs Abdurrahmân b. el-Esved b. Yezîd b. Kays en-Nehâî (ö. 99/717) Fakih tâbi!.

Hz. Âişe, Enes b. Mâlik. Abdullah b. Zübeyr gibi sahâbîlerden, babasının am­cası Alkame b. Kays ve babası Esvecl b. Yezîd (ö. 75 / 694! ve diğer bazı tabiîler­den hadis öğrenmiş ve rivayet etmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’nm tamamın­da yer almaktadır. Bu vasfıyla, rivayet­leri Kütüb-i Sitte’nm bir kısmında yer alan öteki iki Abdurrahmân b. Esvedden ayrılmaktadır. Kendisinden Ebü İs-hak Amr b. Abdullah es-Sebîî, Ebû İshak eş-Şeybânî ve Süleyman b. Mihrân el-A’meş hadis rivayet etmişlerdir. Ahmed b. Menf. Nesâî. Yahya b. Maîn ve İbn Hibbân gibi büyük hadis münekkit­leri tarafından sika kabul edilmiştir.

Hz. Ömer ve Âişe ile görüştüğü belir­tilen Abdurrahman’in ölüm tarihi 99 ve 199 olarak gösterilmiştir. 199da vefat ettiği görüşünü İbn Hacer. tarihî açıdan reddetmiştir. Nitekim Aynî de onun ve­fat tarihini 99 olarak kaydetmiştir.

Bibliyografya
 
1- İbn Sa’d. et-Tabakâtü’l-kübrâ (nşr. ihsan Abbas), Beyrut 1388/1968.
2- İbn Ebû Hatim. el-Cerh ve’t-ta’dîl, Haydarâbâd 1371-73/1952-53-Beyrut, ts. (Dârul-Kutubi’l-ilmiyye),9, V, 290.
3- Zehebi. A’lâmü’n-nübelâ’, V, 11-12.
4- İbn Hacer. Tetızibü’l-Tehdîb, VI, 140-141.
5- Ayni. “Umdelui-karl Kahire 1348.

TDV İslâm Ansiklopedisi