Edebiyat

Abdürrahim Tirsi Kimdir, Hayatı, Eserleri

Abdürrahim Tirsi (ö. 926/1520) Kâdiriyye tarikatına bağlı Eşrefiyye kolunun ikinci pîri, mutasavvıf-şair ve musikişinas.

İznik yakınlarındaki Tirşe köyünde doğdu. Aynı köyde imamlık yapan ba­bası Bayezid Fakih’in Bolulu İsfendiyaroğlu Ahmed Bey’in akrabalarından ol­duğu rivayet edilir. Çocukluk yılların­da babasıyla birlikte İznik’e giderek Eşrefoğlu Rûmî’nin sohbetlerine katıldı. Eşrefoğlu’nun. “Bu çocuğu bize veriniz. tâlim ve terbiyesiyle meşgul olalım” de­mesi üzerine, babasının da rızası ile şey­hin himayesine girdi ve onun tarafın­dan büyütülüp yetiştirildi. Bir müddet sonra şeyhinin kızı Züleyha Hatun’la ev­lendi. Eşrefoğlu’nun vefatından (874/1469) sonra vasiyeti gereğince dergâ­ha postnişin oldu. Safer 926’da İznik’te vefat etti ve şeyhinin ya­nına defnedildi. Yerine önce Muslihuddin Efendi, daha sonra da oğlu Per Hamdi Efendi geçti.

Abdürrahim Tirsi’nin Yûnus Emre ve Eşrefoğlu.Rûmî’nin tesiri altında hece vezniyle ve sade bir dille kaleme aldığı bazı şiirlerine eski mecmualarda rast­lanmaktadır. Bursalı Mehmed Tâhir ile S. Nüzhet Ergun bir divanının bulundu­ğunu kaydediyorlarsa da eser bugüne kadar ele geçmemiştir. S. Nüzhet Er­gun Türk Şairleri’nde çeşitli mecmua­lardan topladığı on bir şiirini yayımla­mıştır. Güfiesi Abdürrahim Tirsi’ye ait olan ilâhiler, uzun yıllar Kâdirî dergâh­larında okunmuştur. Onun tarafından bestelendiği belirtilen bazı ilâhilere çe­şitli el yazması güfie mecmualarında rastlanmaktaysa da bunların hiçbirinin notası zamanımıza ulaşmamıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi