Abdürrahim Karahisari Efendi Kimdir, Kısaca Hayatı, Edebi Kişiliği, Hakkında Kısa Bilgi

0
38

ABDÜRRAHİM KARAHİSARÎ (15-yy)

Osmanlı şair. Tasavvufun temellerini yalın öykülerle açıklamıştır.

Doğum ve ölüm yılları kesin olarak bilinmemektedir. Vakfiyesine göre Afyonkarahisar’ın Mısırlıoğlu ailesindendir. Babası çağın bilginlerinden Mevlana Alaeddin’dir. Öğrenimini nasıl ve nerede yaptığı, Karahisar’da geçirdiği zamanı nasıl değerlendirdiği bilinmiyor. 1436’da Akşemseddin ile Beypazarı ve Edirne’de bulundu. Onun yanında bilgisini geliştirdi. İstanbul’un fethine beraber katıldılar. Akşemseddin ile II. Mehmed arasında kırgınlık çıkınca Abdün ahim de fetihten iki ay sonra Karahisar’a döndü. 1460’ta bitirdiği Vahdetname adlı yapıtını Sadrazam Mahmud Paşa’ya sundu. 1483’te Karahisar’da kendi vakfiyesini kurdu. Buradaki kayda göre 1483-1485 yılları arasında sağ olduğu anlaşılıyor. Yapım tarihi bilinmeyen türbesi Afyonkarahisar’da Kasımpaşa Camii’ne bitişiktir.

Basılmamış yapıtlarından olan “Münyetü’l-Ebrar ve Gunyetü’l-Ahyar” bir önsöz, iki bölüm ve bir sonsözden oluşur. Her bölüm de on “bab”a ayrılmaktadır. Birinci bölüm Hak yoluna katılanlarm niteliklerini, ikinci bölüm de Halvet’in kurallarını anlatır. Vahdetname, 4250 beyitlik bir mesnevidir. Sade bir Türkçe ile yazılmıştır. “Bab” başlıkları Arapça’dır.Şair tasavvufun temellerini yalın öykülerle açıklamaktadır. Yapıtta kimi mistik İran şairlerinin ve Aşık Paşa’nın etkileri açıkça görülmektedir. Tercüme-i Kaside-i Bürde, peygamberi övmek için yazılmış Arapça bir kasidenin Türkçe çevirisidir. Arapça yazılmış olan Risale fî Eşrati’s-Saat kıyamet alametlerini anlatır.

•    YAPITLAR: “Münyetü’l -Ebrarve Gunyetü’l -Ahyar”; Vahdetname; Terciime-i Kaside-i Bürde, (ö.s) 1960; Risale fi Eşrati’s-Saat.

•    KAYNAKLAR: E.A. Baki, Mısırlıoğlu Abrürrahim Karahisarî, 1953; S.N. Ergun Türk Şairleri, 1940; İ.Ü. Nasrettinoğlu, Afyonkarahisarlı Şairler, Yazarlar, 1971.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi