Abdürrahim-i Rumi Kimdir, Hayatı, Eserleri

Abdürrahîm-i Rûmî (ö. 850/1446 [?]) Mutasavvıf-şair.

Merzifon’da doğdu. Sarı Dânişmend lakabıyla tanınan bir zatın oğludur. İlk tahsilini memleketinde yaptıktan sonra Mısır’a gitti. Orada tanıştığı Sühreverdiyye tarikatının Zeyniyye kolu kurucu­su Zeynüddin el-Hâfi’ye (ö. 838/1434) intisap ederek sülükünü tamamladı. Daha sonra şeyhiyle birlikte Horasan’a gitti ve orada birkaç yıl kaldı. “Bir aşk kütüğü yaktık, diyâr-ı Rûm’a attık” di­yen Hâfi’nin emriyle Anadolu’ya döne­rek doğum yeri olan Merzifon’a yerleş­ti. Ölümüne kadar burada irşadla meş­gul oldu. Şiirlerinde Rûmî mahlasını kullanan ve, “Tövbe yâ rabbi hatâ râhına gittiklerime/Bilip ettiklerime bilmeyip ettiklerime” beytiyle şöhret kaza­nan Abdürrahîm-i Rûmî, muhtemelen 850 (1446) de vefat etmiştir. Zey­nüddin el-Hâfi’nin Abdürrahîm-i Rûmî’ye verdiği 832 tarihli icazetnamenin metni Nefehât Tercümesi’nde yer almaktadır.

Kendisinden bahseden kaynaklarda İrşâdü’l-enâm, Vesdyd, Dîvançe-i İlâhiyyât ve Işknâme adlı eserleri olduğu kaydedilmekte ise de bunlardan sade­ce Işknâme’si gü­nümüze kadar gelmiştir. Hakkında Be­rin Taşan tarafından müstakil bir çalış­ma yapılmıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi