Abdurrahim Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

29

Abdurrahim Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1282-1865) Kadirî şeyhlerinin âlimlerinden bir zat olup Evrenyelidir. Sonradan Üsküp’e hicret ve 1282 H. de âhirete intikal etmiştir. Üsküp’te Dükkân-cık dergâhında defnolunmuştur.

Eserleri:

Beyitlerinden :

Serasir-i lûtfa mazhar düştü âlemde kamu eşya

Zeban-ı kal ve hal ile Hüdanın hamdini güya

1244 H. de Evrenye’de vefat eden pederi Şeyh Ali Efendinin de Arapça [Risaletü’r-Ruh] isminde bir eseri vardır.

ABDURRAHİM EFENDİ

(1303/1885) Fazilet ve kemal sahibi şeyhlerden âşık ve muhakkik bir zat olup Perzerinlîdir. Büyük mutasavvıflardan Mısırlı Seyyid Hoca Muhammed Nuru’l-Arabiyyü’l-Melamî hazretlerinin damadı ve baş halifelerindendir. Üsküp’te tedris ve irşad ile meşgul oldular 1303 H. senesinin ilk günü Hacc-ı Şeriften dönüşünde vefat ederek Süveyş civarında Ayn-ı Musa isimli yere defnedildiler. Ders halkasında bulunan Talebe-i Ulema iki defa icazet vermeğe muvaffak olmuşlardır.

Eserleri:

 İlâhiyatındaki mahlası «Fedaî» dir.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Efendi, Meral Yayınevi, İstanbul