Tarih

Abdülmuttalib bin Haşim Kimdir, Hayatı

Abdülmuttalib bin Hâşim ( yaklaşık D.495 — Ö.577-578), Peygamberin büyük babası. Bu zat hakkında, tarihî bir kıy­meti haiz sayılabilecek, bir tek rivayet vardır ki, o da oğlu Abdullah’ın ölümün­den sonra, torunu ile meşgul olduğuna dairdir. Kendisi hakkında diğer bütün rivayetler Mekke ve Medine’de uydurulmuş efsanelerden ibaret­tir. Kendisinin asıl isminin Şeybe olduğu söy­leniliyor. Medine’de Beni Neccar’a mensup olan annesi Selma’nın, çocuğunu Medine’de doğur­ması hususunda kocası Haşim ile mutabık kalmış oldukları hikâye ediliyor. Haşim az zaman sonra, bir seyahatta öldü. Şeybe’de Medine’de büyü­dü ve bilâhare, amcası Muttalib’in himayesinde, Mekke’ye götürüldü; Muttalib’in kölesi mana­sına gelen Abdülmuttalib lâkabını bu suretle aldı, Şeybe’nin diğer bir amcası olan Nevfel ona ait olan mirası gasbetmek istedi; fakat Şeybe’nin ana tarafından akrabaları tarafından Nevfel, bu mirası kendisine iade etmeğe mecbur edildi [Medine ye ait olan bu taraflı riva­yet hakkında krş. Âmine]. Vaktiyle doldurulmuş olan Zemzem kuyusunun yerini rüyasında göre­rek, burasını tekrar kazdı ve Kureyş’lîlerin direnişine rağmen, kuyu üzerindeki mülkiyet hakkını muhafaza edebildi. Bu vaziyet kendisine ayrıca hacılara su vermek (sikaye) hakkını da bahşetti. Fil Olayında Kureyş’lilerin lideri gibi gösterilmektedir ve bu sıfatiyle Ebrehe’nin saygısına mazhar olmuş­tur [bir oğlunu kurban adaması hakkındaki ri­vayet için krş. Abdullah bin Abdülmuttalib]. Kendisi hakkındaki diğer abartılı efsa­neler Ya’kübi’de de mevcuttur; bu rivayetlerde kendisi, aynı za­manda, bilâhare Kur’an ve hadis tarafından teyit edilen, birçok âdetleri tesis etmiş dinî bir müceddit olarak da gösterilmektedir. Kendisine Ebu’l-Hâris künyesi verilmiştir.

İlgili Makaleler