Abdülmecid b. Muhammed Hani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

0
42

Abdülmecîd b. Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh ed-Dımaşki el-Hânî (ö. 1318/1900) el-Hadâpikul-verdîyye adlı eseriyle tanınan Nakşibendî-Hâlîdî şeyhi.

9 Safer 1263’te (27 Ocak 1847) Şam’da doğdu. Hâlid el-Bağdadîn in önde gelen halifelerinden Muhammed b. Abdullah el-Hânî’nin torunudur. Babası Muham­med, hadis ve fıkıh dersleri aldıktan son­ra babasından tasavvufa dair eserler oku­muş. Mısır’a gidip ünlü âlimlerle tanış­mış, babasının 1862’de ölümü üzerine onun yerine geçmiş, uzun yıllar Halici el-Bağdâdî Dergâhı’nda şeyhlik yaptıktan sonra vefat ederek Hâlid el-Bağdâdî’nin türbesi civarında defnedilmiştir. Abdülmecîd’in. Hâlid el-Bağdâdî’nin halifelerinden Ahmed Erbîlî’nin kızı olan annesinin soyu Ahmed er-Rifâî’ye ulaşır. Eğitimini üstle­nen dedesi, Abdülmecîd’i Kur’an Öğren­mesi için halifelerinden Şeyh Ali el-Humûsî’ye gönderdi. Dinî ilimleri, el-Fütûhâ-tü’l-Mekkiyye’yi ve el-Câmi’u’ş-şağir’ı dedesinden okudu. Emîr Abdülkâdir el-Cezâirî’den Buhârî’nin el-Câmfu’ş-şa-hîh’mı dinledi. Babasının Şam Muradiye Camii’nde verdiği derslere devam etti. Abdürrezzâk el-Kâşânî’nin Iştılâhâtü’ş-şûliyye adlı eseriyle Fuşûsü’l-hikem üzerine yazılan şerhleri okuyarak İbnü’l-Arabfnin tasavvufunu anlamaya çalıştı. Şiirde özellikle tarih düşürme ve mutarraz şiir (akrostiş) alanında üstat olarak ta­nındı. Muhammed Abduh ile yazışmalar­da bulunması Abdülmecîd’in Selefi hare­kete ilgi duyduğu şeklinde yorumlanmış­tır. Ancak el-Akvâlü’i-marziyye fi’r-red hle’l-Vehhâbiyye (Kahire 1901) adlı ese­ri övmesi onun bu mezhebe karşı oldu­ğunu göstermektedir.

Abdülmecîd babası vefat edince onun yerine geçmek istediyse de şeyhlik pos­tuna amcası Ahmed el-Hânî oturdu. Şeyh Ahmed’in bir yıl sonra ölümü üzerine ye­rine bu defa diğer amcası Abdullah el-Hânî geçti. Kendisi Hâlid el-Bağdâdî Der­gâhı şeyhliğine davet edildiği sırada İs­tanbul’da vefat etti ve Nişantaşı Mezar-lığı’na defnedildi.