ABDULLAH VASSAF EFENDİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

36

Türk şairi (Akhisar 1662-İstanbul 1761). Akhisar’da başladığı öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Abdul­lah Vassaf Efendi, ilmiye mesleğine girerek, Selanik (1724) ve Mısır (1727) kadılıklarında, fetva eminli­ğinde (1733) bulundu. Barış görüşmeleri için İran’a gönderilen bir heyette görevlendirilip (1736), dönü­şünde Anadolu kazaskerliğine getirildi (1741). Ru­meli kazaskerliğine (1748), şeyhülislâmlığa (1755) atanıp, aynı yıl görevinden alınarak, Bursa’ya sürül­dü. Ömrünün son yıllarını, bağışlanması sonucu döndüğü İstanbul’da geçirdi.

Şiirlerinde Abdi ve Vassaf mahlaslarını kullanan Abdullah Vassaf Efendi, Hayâl-i Behçet-Abâd adlı

1 500 beyitlik nasihatnamesiyle ün salmıştır. Talik ya­zıda ve sure okumakta da usta olduğu bilinmekte­dir.

Başlıca yapıtları: Zemzeme (kelamla ilgili), İrşâd-ı Ezkiyâ (manzum, nahivle ilgili Kafiye adlı yapıtın çevirisi), Unvân üş-Şeref (Arap şairi İsmail Yeme- ni’nin aynı addaki kasidesine nazire, 1862).

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL