Abdullah Ergun Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

17

ABDULLAH ERGUN
 
XIV. yüzyıl hattatlarından. Bağdatlıdır. Yâkût el-Müsta’sımrnin aklâm-ı sitteyi öğrettiği yedi hattat­tan biridir. Ölüm tarihi kaynaklarda farklı şekillerde kaydedilmiştir. Meselâ Tuhfe-i Hattötîn’de 742 (1341), Hattu Hattâtân da da 744 (1343) tarihleri zikredilmektedir. Babasının Arap, anne­sinin Türk olması sebebiyle kendisine Ergun lakabı verilmiştir,

Abdullah Ergun muhakkak yazısın­da şöhret bulmuş, Hattu Hattâtân’da verilen bilgiye göre yirmi dokuz Mushafı şerif ve Bağdat’ta iki medresenin kita­besini yazmıştır.

Bibliyografya

1- Âlî. Menâkıb-ı Hünerverân (nşr. İbnulemin Mahmud Kemâl), İstanbul 1926.
2- Suyolcuzâde Mehmed Necîb. Devhatü’i-küttâb (nşr Kilisli Muallim Rifat), İstanbul 1942.
3- Müstakimzâde, Tuhfe-i Hattatın (nşr. İbnülemin Mahmud Kemâl), İstanbul 1928.
4- Habîb. Hattu Hattâtân, İstanbul 1305.
5- S. Gerard Clauson, An Etymoiogicai Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, London 1972.

TDV İslam Ansiklopedisi