Abdullah bin Yezid Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

21

Ebû Mûsâ Abdullah b. Yezîd b. Hısn (Hasîn) el-Ensârf el-Harmî (ö. 69/688-89) Genç yaşta Bey’atürrıdvân’a iştirak eden sahâbî.

Babası da sahâbî olan Abdullah, Hudeybiye’den sonraki savaşların hepsine katıldı. Cemel. Sıffin ve Nehrevan savaş­larında Hz. Ali’nin yanında yer aldı. Da­ha sonra bir ara Abdullah b. Zübeyr’in Mekke emirliğini yapan Abdullah, yine İbnü’z-Zübeyr tarafından Küfe valiliğine tayin edildi. Bu sırada meşhur muhad­dis Şa’bî onun kâtipliğini yaptı.

On yedi yaşındayken iştirak ettiği Bey’atürrıdvân’da Hz. Peygamberi gör­düğü kesin olmakla birlikte Peygamber’in sohbetinde bulunup bulunmadığı konusunda ihtilâf vardır. Fakat doğru­dan Hz. Peygamber’den hadis rivayet etmiştir. Ayrıca Berâ b. Âzib, Ebû Eyyûb. Huzeyfe, Kays b. Sa’d, Zeyd b. Sa’d gibi sahâbîlerden de rivayette bulunmuştur. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer almaktadır. Kendi­sinden de oğlu Mûsâ, kızından torunu Adi b. Sabit, Şa’bî, Ebü İshak ve ibn Şîrîn hadis rivayet etmişlerdir.

Hicretin on üçüncü yılında meydana gelen Cisr-i Ebû Ubeyd (Karkas) Savaşı’nda. İran ordusundaki fillerden biri­nin kumandan Ebû Ubeyd es-Sakaffye saldırıp onu şehid etmesi üzerine boz­guna uğrayan müslümanlar gerideki köprüye doğru kaçmaya başlayınca. Ab­dullah b. Yezîd köprüyü tahrip etti ve askeri kumandanlarının intikamını almaya teşvik etti; daha sonra da süratle Medine’ye giderek müslümanların uğ­radığı yenilgiyi Hz. Ömer’e haber verdi.

Çok ibadet etmesiyle de tanınan Ab­dullah, İbnü’z-Zübeyr’in hilâfeti sırasın­da Kûfe’de vefat etti.