Abdullah bin Yezid el-Adevi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABDULLAH b. YEZİD el-ADEVÎ
 
Ebû Abdirrahmân Abdullah b. Yezîd el-Adevî el-Mukrî (ö. 213/828) Basralı meşhur muhaddis ve kari.

120 yılı civarında doğdu. el-Mukrî la­kabı ile tanınmıştır. Uzun ömrünü Kur­an ve hadise vakfetti. Nitekim kendisi, otuz altı yılını Basra’da, otuz beş yılını da Mekke’de olmak üzere ömrünün bü­yük bir kısmını Kuran okutmakla ge­çirdiğini bildirmektedir. Mekke’de uzun yıllar ikamet ettiği için Seyhü’l-Harem diye de bilinmektedir.

Abdullah b. Yezîd’in kıraat ilmindeki hocası, bu İlmin ünlü imamı Nâfi’dir. Ayrıca başta Basra’nın ünlü muhaddisi İbn Avn olmak üzere. Ebû Hanîfe, Kehmes b. Hasan, Şube b. Haccâc. Saîd b. Ebû Eyyûb gibi hocalardan hadis okudu. Buhârî, Ahmed b. Hanbel, İshak b. Râhûye, Ali b. Medînî ve Ebû Bekir b. Ebû Şeybe ve diğer bazı kimselere de hadis okuttu. Güvenilir bir râvi olan Ab­dullah’ın rivayetleri, başta Kütüb-i Sitte olmak üzere birçok hadis kitabında yer almıştır. Buhârî onun rivayetlerin­den on ikisini Şahîh’ine, on beşini de el-Edebü’l-müfred”me almıştır. Âlî isnadlı rivayetleri ise, Ebû Bekir Ahmed b. Ca’fer el-Katiîye ait beş cüzlük el-Katî ciyydı’ta bulunmaktadır. Abdul­lah’ın rivayet ettiği hadislerden meyda­na getirilmiş olan Ahâdîşü Ebî “Abdirrahmân” Abdullah b. Yezîd el-Mukrî mimmâ vâfeka’I-İmam Ahmed adlı on beş sayfalık bir cüz günümüze kadar gelmiştir. [286]

Abdullah b. Mübârek’in kendisinden övgü ile söz ettiği Abdullah b. Yezîd doksan yaşlarında iken Mekke’de vefat etti.