Tarih

Abdullah bin Suud Kimdir, Hayatı, İdamı

Abdullah bin Suûd (ö. 1818) Necid’de hüküm süren Suudî ailesine mensup Vehhâbî emîri.

Babası Suûd b. Abdülazîz’in ölümü üzerine 1814’te Suûdîler’in başına geç­ti. Kardeşiyle olan anlaşmazlığını hallet­tikten sonra. Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın Hicaz bölgesinde asayişi sağla­mak için gönderdiği kuvvetlerle müca­dele etti. Mehmed Ali Paşa’nın oğlu To­sun Paşa’nın Necid harekâtı sırasında onunla mütareke yaptı; ancak sulh mü­zakereleri bir netice vermedi. 1816’da ölen Tosun Paşa’nın yerine kardeşi İb­rahim Paşa’nın Arabistan’a gelmesiyle mücadele şiddetlendi. Abdullah, 2 Ma­yıs 1817’de İbrahim Paşa kuvvetlerine mağlûp oldu ve Vehhâbîler’in merkezi olan Deriyye’ye çekildi. İbrahim Paşa şehri kuşattı; beş aylık bir muhasara­dan sonra 6 Eylül’de burayı ele geçire­rek iç kaledeki bir kasra sığınmış bulu­nan Abdullah’ı dört oğlu ve bazı yakın­ları ile birlikte yakaladı. Önce Medine’ye, sonra da Mısır’a götürülen Abdullah. kâtibi ve hazinedarı ile birlikte deniz yoluyla İstanbul’a gönderildi. 14 Aralık 1818’de. Haliç’te Defterdar İskelesi­ne çıkarıldıktan sonra halka teşhir edi­lerek Divanyolu ile Babıâli’ye getirildi ve Bostancıbaşı nezaretinde hapsedil­di. Haremeyn-i Şerifeyn’den gaspedilen malların tesbiti için üç gün kadar burada sorguya çekildi; ardından da idam edildi.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

İlgili Makaleler