Abdullah bin Haris el-Haşimi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

38

ABDULLAH b. HARİS el-HAŞİMİ

Ebû Muhammed Abdullah b. el-Hâris b. Nevfel el-Kureşî el-Hâşimî (ö. 84/703) Muhaddis tabiî.

Dedesi Nevfel, Hz. Peygamber’in am­cası Hâris’in oğludur. Babası ve dedesi sahâbî olan Abdullah. Peygamber’in ve­fatından iki yıl önce doğmuştur. Annesi Hind, Ebû Süfyân’m kızı ve Peygam­ber’in baldızıdır. Doğumunun ilk günle­rinde teyzesi Ümmü Habîbe’nin evine götürülen Abdullah’ı Hz. Peygamber bu evde gördü ve ağzına ilk lokmayı vere­rek (tahnîk) hayır duada bulundu. Kü­çüklüğünde Abdullah’ı severken annesi­nin söylediği bebbe {tombul çocuk) keli­mesi, zamanla onun lakabı haline gel­miştir. Babası Hâris’in Basra’ya yerleş­mesi sebebiyle Basralılar tarafından iyi tanınan, sevilip takdir edilen Abdullah’ı. Yezîd b. Muâviye’nin ölümü üzerine Basra halkı vali seçerek Abdullah b. Zübeyr adına kendisine biat etti (684). Fakat İbn Zübeyr daha sonra onu bu görevden aldı. Haccâc’a karşı savaşan İbnü’l-Eş’as yenilince Abdullah b. Haris Basra’dan kaçarak Uman’a gitti ve sek­sen yaşlarında iken orada öldü. İbn Hibbân, onun sam yeli vurması sonucu 698’de ölerek Ebvâ’ya gömüldüğünü söylüyorsa da bu şekilde ölen kendisi değil, oğlu Abdullah’tır.

Rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer alan ve Yahya b. Maîn, Ali b. Medînf, Nesâî tarafından sika kabul edilen Abdullah, Hz. Ömer, Osman, Ali. Abbas b. Abdülmuttalib, Übey b. Kâ’b gibi sahâbîlerden çok sayıda hadis rivayet etmiştir. Doğrudan Hz. Peygamber’den olan riva­yetleri ise mürsel’dir. Kendisinden de oğullan İshak, Abdullah ve Ubeydullah ile İbn Şihâb ez-Zührî, Ebû İshak es-Sebîî ve Ömer b. Abdülazîz rivayette bulunmuşlardır.