Abdullah bin Erkam Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

40

ABDULLAH b. ERKAM

Abdullah b. el-Erkam b. Ebi’l-Erkam (Abdi Yeğûs) el-Kureşî ez-Zührî Hz. Peygamber’in hârici yazışmalarını idare eden sahâbî. Hz. Peygamber’in anne tarafından akrabasıdır. Mekke’nin fethi sırasında müslüman oldu ve vahiy kâtipleri arasında yer aldı. Bilhassa hükümdarlar­dan gelen mektupların okunması, sak­lanması, cevaplarının hazırlanmasında Hz. Peygamber’e hizmet etti ve onun güvenini kazandı. Bundan dolayı Abdul­lah’ın yazdığı bazı cevabî mektupları Peygamber’in tekrar okutmaya bile lüzum görmediği rivayet edilir. Nitekim bu sadakat ve samimiyetin mükâfatı olmak üzere Hz. Peygamber Hayber ga­nimetlerinden kendisine elli vesk ver­miştir. Diplomatik yazışmaları idare et­me görevine Ebû Bekir’in hilâfet yılla­rında da devam etti. Halife Ömer tara­fından beytülmâl emirliğine (hazine müdürlüğü) tayin edildi. Halife, Abdul­lah’ın kabiliyet ve doğruluğuna hayran olduğunu, hatta onun kadar Allah’tan korkan birini daha görmediğini söyler­di. Hz. Osman devrinde de bir müddet hazine müdürlüğü yaptı. Daha sonra kendi isteğiyle bu görevden ayrıldı. Yaptığı hizmetlerden dolayı Halife Os­man tarafından kendisine verilmek is­tenen 30.000 dirhemi, bu işi Allah rıza­sı için yaptığını belirterek almadı. Haya­tının sonlarında gözlerini kaybeden Ab­dullah, Hz. Osman’ın halifeliği sırasında (644-656) Medine’de vefat etmiştir.

Abdullah b. Erkam Hz. Peygamber’den hadis rivayet etmiştir. Kendi­sinden de Abdullah b. Utbe b. Mes’üd, Yezîd b. Katâde ve Urve rivayette bu­lunmuşlardır. Onun bir hadisi Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde mükerrer olarak yer almıştır.