Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Abdullah bin Ebu Evfa Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Abdullah bin Ebu Evfa Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

0

ABDULLAH b. EBÛ EVFA
 
Ebû Muâviye Abdullah b. Ebî Evfâ el-Eslemî (ö. 86/705) Kûfe’de en son vefat eden sahâbî.

Babası Ebû Evfâ’nın asıl adı Alkame’dir. İbn Ebû Evfâ diye de anılan Abdul­lah, Bey’atürrıdvân’da bulundu. Hayber’in fethine ve Huneyn Savaşfna katıl­dı. Hulefâ-yı Râşidîn dönemindeki fetih­ler dolayısıyla, diğer pek çok sahâbî gibi Medine’den ayrılarak Kûfe’ye yerleşti.

Ashabın uzun ömürlülerinden biri olan Abdullah, Ebû Hanîfe’nin görebildi­ği dört sahâbîden biridir. İsmail b. Ebû Hâlid, Şa’bî, Abdülmelik b. Umeyr, Ebû İshak eş-Şeybânî, Amr b. Mürre gibi ünlü kişiler ondan hadis rivayet etmiş­lerdir. Hz. Peygamber’den rivayet ettiği hadislerden doksan kadarı zamanımıza ulaşmıştır. Bunların on beşi Sahîh-i Buhâri’de, altısı Şahîh-i Müslim’de, beş tanesi de her iki eserde yer almış­tır. Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde ise iki ayrı bölümde yetmiş kadar hadisi bulunmakta­dır. Hayatının son yıllarında gözlerini kaybeden Abdullah, yüz yaşlarında iken vefat etmiştir.