Abdullah bin Cedd Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

22

ABDULLAH b. CED
 
Abdullah b. el-Cedd b. Kays el-Ensârî Sahâbî.

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kaynaklarda Bedir ve Uhud savaşlarına katıldığı zikredilmekte, ancak ölüm ta­rihi hakkında bilgi verilmemektedir. Hazrec kabilesinin Benî Selime koluna mensup olan Abdullah, Muâz b. Cebel’in ana-bir kardeşidir. Annesi Hind bint Sehl’dir. Babası Ced b. Kays. Câhiliye devrinde Benî Selime’nin reisi iken Hz. peygamber’in Medine’ye hicret et­mesiyle reisliği sona ermiştir. Ced b, Kays birçok gazveye katılmakla birlikte münafıklardan kabul edilirdi. Hudeybiye’de bulunmuş, fakat Bey’atür-rıdvân’a iştirak etmemiştir. Tebük gazve­sine gitmek istememiş, Rum kadınları­nı görünce dayanamayacağını ileri süre­rek Hz. Peygamber’den izin istemiştir. Babasının bu durumuna çok üzülen Ab­dullah, onun ileri sürdüğü mazeretlerin geçersiz olduğunu ve asıl münafıklığı sebebiyle bu şekilde davrandığını ken­disine söylemekten çekinmemiş, ayrıca aleyhine Kur”an âyetlerinin nazil olabile­ceğini ifade etmiştir. Gerçekten sefere katılmayan münafıklar hakkında daha sonra âyetler nazil olmuştur. [Tevbe: 9/9-49-81-82.]

Ancak, Hz. Osman devrine kadar yaşayan Ced b. Kays’m sonradan tevbe edip samimi bir müslüman olduğuna dair rivayetler de vardır.