Abdullah bin Atik Kimdir, Hayatı, Seriyye Komutanı

Abdullah b. Atîk el-Ensârî

Abdullah b. Atîk el-Ensârî (ö. 12/633) Adı ile anılan bir seriyyenin kumandanı olan sahâbî.

Medineli olduğu için el-Ensârî nisbesiyle anılan Abdullah. Hazrec kabilesindendir. Uhud Savaşı’ndan itibaren bü­tün savaşlara katıldı. Hz. Ebû Bekir’in halifeliği sırasında meydana gelen Yemâme Savaşı’nda şehid oldu.

Kaynaklarda Abdullah b. Atîk seriyyesi adıyla geçen ve birbirinden oldukça farklı bir şekilde rivayet edilen bir bas­kının kumandanı olarak tanınır. Bu bas­kın, Hz. Peygamber aleyhindeki her te­şebbüsü bütün gücüyle destekleyen yahudi zenginlerinden Ebû Râfi’i öldür­mek için tertiplenmiştir. Hayber civarın­da kendisine ait müstahkem bir binada oturan bu zengin yahudi, İslâmiyet aleyhindeki tahrik ve faaliyetlerini de­vam ettirdiği için, Hz. Peygamber Ab­dullah b. Atîk’in kumandasında ensardan dört kişilik bir grubu hicretin altın­cı yılı ramazan ayında onu öldürmekle görevlendirdi. Abdullah ve arkadaşları bir baskın sonucu Râfi’i evinde Öldürüp Medine’ye döndüler.

İbrânice de bilen Abdullah b. Atîk’ten sadece bir hadis rivayet edilmiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi