Abdullah Aydemir Kimdir, Hayatı, Eserleri

0
44

Abdullah Aydemir, (1938-1991) Tefsir alanında çalışmış bilim adamı.

28 Ekim 1938’de Eğridir’in Tepeli kö­yünde doğdu. İlkokulu burada bitirdi. İs­parta İmam Hatip Okulu’nun (1958) ve İs­tanbul Yüksek islâm Enstitüsü’nün (1963) ilk mezunlanndandır. Temmuz 1963’ten Ocak 1966’ya kadar Konya İmam Hatip Okulu’nda meslek dersleri öğretmenliği yaptı. Daha sonra Konya Yüksek İslâm Enstitüsü’nde M. Tayyib Okiç’in yanında tefsir asistanı olarak çalışmaya başladı ve 1968’de yeterlilik tezini bitirip öğre­tim üyesi oldu. Askerlik görevini yaptık­tan sonra Ekim 1970-Haziran 1975 ta­rihleri arasında Erzurum Yüksek İslâm Enstitüsü’nde tefsir öğretim üyeliği yap­tı. 1974’te Atatürk Üniversitesi İslâmî İlimler Fakültesi’nde Tefsirde İsrâiliyyât adlı teziyle doktorasını tamam­ladı. Haziran 1975’te İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü tefsir öğretim üyeliğine nak­ledildi. Bu enstitünün Dokuz Eylül Üni­versitesi içinde İlahiyat Fakültesi’ne dö­nüştürülmesinden sonra da ölümüne ka­dar bu görevini sürdürdü. 1982’de yardımcı doçent, 1986’da doçent oldu. Ça­lışkanlığı ve öğrencilerini yetiştirmedeki samimi gayretleri yanında ilmî araştır­maları ile de dikkati çeken Aydemir, ge­çirdiği bir kalp krizi sonunda 27 Şubat 1991 “de İzmir’de vefat etti.

Eserleri

  1. Tefsirde İsrâîliyyat (Ankara 1979, 1981, 1985). Eserde yaratılışa, geç­miş milletlere, peygamberlere, âhirete ve diğer çeşitli konulara dair haberlerdeki İsrâiliyat taranarak bir araya geti­rilmiş, bu tür haberlerin tefsirlere alın­masının mazur görülemeyeceği, tefsirin mutlaka sahih rivayetlerin ışığında ya­pılması gerektiği üzerinde durulmuş­tur.
  2. Büyük Türk Bilgini Şeyhülislâm Ebussmıd Efendi ve Tefsirdeki Meto­du (Ankara, ts.).
  3. Hz. Peygamber ve Sahabenin Dilinden Kur’an-ı Kerîm’in Faziletleri (İzmir 1981, 1991).
  4. Namaz­larda Peygamberimizin Okuduğu Su­reler ve Faziletleri (İzmir 1982). S. Ebussuud Efendi (Ankara 1989).

Diyanet Dergisi, Dokuz Eylül Üni­versitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Ne­sil ve İslâm Medeniyeti gibi süreli ya­yınlarda otuza yakın makalesi neşredi­len, ayrıca Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi’ne on üç madde yazmış olan Aydemir’in “Peygamberler Hakkın­daki Asılsız Rivayetler” ve “Mensuh Âyet­ler” adlarını taşıyan yayımlanmamış ça­lışmaları bulunmaktadır.

Diyanet İslam Ansiklpopedisi