Abdülkadir Erdoğan Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

21

Abdülkadir Erdoğan (1877-1944) Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nin ilk müdürlerinden, kültür tarihçisi.

Konya’da doğdu. Babası Ali Efendi’dir. Soyadı kanunu çıkıncaya kadar dedesi Hamdi Efendi’nin adını kullandığından Hamdizâde olarak tanınmıştır. Kanun çı­kınca önceki bazı yazılarında kullandığı Erdoğan adını soyadı olarak aldı.

Abdülkadir Erdoğan iyi bir medrese tahsili gördükten sonra Dârülmuallimîn’-de okudu ve buradan 1895’te mezun ol­du. Ayrıca yetişmesinde, o yıllarda Kon­ya’da sürgünde bulunan Ebüzziyâ Meh-med Tevfik’in evinde yapılan toplantıla­rın önemli rolü olduğu belirtilmektedir. İlk görevine 1909’da Konya-İdâdîsi’nde Türkçe muallimliğiyle başladı. Daha son­ra Konya Sultânîsi’nde, Konya Dârülhi-lâfe Medresesi’nde Farsça. İslâm tarihi. Konya Kız Muallim Mektebi’nde din ve edebiyat dersi öğretmenliği yaptı. 1932 yılında İstanbul’da Süleymaniye Külliyesi imaretinde kurulmuş olan Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ne İbnülemin Mahmud Kemal’in yardımcısı olarak tayin edildi. 1935’te İbnülemin’in emekliye ayrılması üzerine aynı müzede müdür vekili. 1937′-de müdür oldu. 1943’te yaş haddinden emekliye ayrıldı. 1 Aralık 1944’te vefat etti. Gençliğinde İttihat ve Terakkî Cemiyeti’nin Konya merkez idare heyeti üyesi olmuş, öğretmenliği yıllarında da Konya’da il idare meclisinde üye sıfatıla çalışmıştır. Müze müdürlüğü sırasın­da, burada mevcut olup aralarında bili­nen en eski tercümenin de yer aldığı do­kuz Kur’an tercümesini “Kur’an Tercemelerinin Dil Bakımından Değerleri” adlı makalesiyle ilim âlemine tanıtmıştır.