Abdülaziz bin Abdulvehhab Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

19

ABDÜLAZİZ b. ABDULVEHHAB Hoca Abdülazîz adıyla tanınan XVI, yüzyıl Safevî devri tasvir sanatçısı. Âlî onun İsfahanlı, Kâdî Ahmed ise Kâşânlı olduğunu kaydeder. Doğum ve ölüm tarihleri belli değildir. Şah Tahmasb’ın Tebriz’deki saray nakışhanesinde yetişti. Şaha resim ve nakış ders­leri vererek onun bu sanatla daha çok ilgilenmesini sağladı. Belki de bu se­beple Hoca Abdülazîz ismiyle anıldı ve bu imzayı kullandı. “Behzâd’ın talebesi” (Şâkird-i Behzâd) imzalı tasvirinden do­layı onu büyük minyatür sanatkârı Behzâd’ın öğrencisi kabul etmek mümkün olduğu gibi, sanatında usta ve eşsiz bir musavvir olduğu konusunda birleşen kaynaklan da göz önüne alarak, kendi­sini sanatta Behzâd’a en yakın sanatçı saydığı veya onun çok fazla tesirinde kaldığı da düşünülebilir.

İşlediği bir suç yüzünden Şah Tahmasb tarafından burnu ve kulakları ke­silerek cezalandırıldı. Kâdî Ahmed, su­çunun kötü niyetli kişilerle iş birliği ya­parak şahın mührünü taklit etmek ol­duğunu bildirir. Âlî ise, talebesi Molla Ali Asgar ile birtakım kötülüklere ka­rıştıkları için, şahın hareminde hizmet eden bir genci de yanlarına alarak Hin­distan’a gitmek üzere Şiraz’a kaçtıkları­nı ve yakalandıklarını rivayet eder. Bu sebeple hakkında ölüm cezası verilmiş­ken sanatındaki ustalığı göz önüne alı­narak cezası hafıfletilmiştir.

Sanatçının elinden çıkmış bazı tasvir­ler. Houghton Şehnamesi olarak bilinen Şah Tahmasb adına hazırlanmış Firdevsi’nin Şehname adlı eserinde yer al­maktadır. “Şâkird-i Behzâd” İmzalı tas­virin yer aldığı Şah Tahmasb Albü­mü ise Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde korunmakta­dır. “Amel-i Hâce Abdülazîz” imzalı bir minyatürü de Paris Bibliotheque Nationale’dedir.

Bibliyografya

1- Alî, Menâktb-ı Hünerverân (nşr. İbnülemin Mahmud Kemâl), İstanbul 1926.
2- Kâdî Ahmed (Kummî), Cailigraphers and Painters (trc. V. Minorsky), Washington 1959.
3- Filiz Çağman-Zeren Tanındı. Topkapt Sarayı Müzesi İslâm Minyatürleri, İstanbul 1979.
4- M. B. Dickson-S. C. We!ch. The Houghton Shahnameh, Cambridge 1981.
5- D, Duda. “Abd-al-Aziz b. ‘Abd-al-Vahhâb”, Elr., I, 97-99.

TDV İslam Ansiklopedisi