Abdülahad Davud Kimdir, Hayatı, Rahiplikten İslam’a Geçen İlahiyatçı

Abdülahad Dâvûd (1866-1930 [?]) Râhib iken müslüman olan ve Hıristiyanlığa reddiye yazan ilâhiyatçı.

Asıl adı David Benjamin Keldânr’dir. 1282’de (1866) İran’da Urmiye’de doğ­du. İlk tahsilini buradaki Amerikan ko­lejinde yaptı. 1886-1889 yılları arasın­da, Urmiye’deki Âsurî hıristiyanlanna (Nestûrî hıristiyanlardan Katolikliği kabul etmeyenler) hitap eden Canterbury Mis­yonu başpiskoposunun öğretim kadro­sunda yer aldı. 1892’de Kardinal Vaughan tarafından Roma’ya gönderildi; bu­rada Propaganda Fide College’de felse­fe ve ilahiyat araştırmaları derslerini takip etti. Bu arada The Tablet adlı dergide “Asur, Roma ve Canterbury”. ayrıca iiich Record dergisinde “Tev­rat’ın Sıhhati” üzerine bir seri makale yazdı. Ave Maria’dan çeşitli dillere yap­tığı tercümeleri Illustrated Catholic Missions’da yayımlandı. 1895’te rahip oldu. Aynı yıl İran’a giderken İstanbul’a uğradı ve burada neşredilen The Levant Herald’öa Doğu kiliseleri üzeri­ne İngilizce ve Fransızca uzun bir ma­kale serisi yayımladı. 1895’te Urmiye’­deki Fransız Lazarist Misyonu’na katıl­dı ve bu misyonun tarihinde ilk defa. yaşayan   Süryânîce  ile   Qala-La-Shürâ (hakikatin sesi) adlı bir dergi çıkardı. 1897de Kardinal Perraud başkanlığın­da Fransa’daki Parayle-Monial’de topla­nan Evharistiya Kongresi’nde Doğu Katolikleri’ni temsil etmek üzere, Urmiye ve Selmas Doğu-Keldânî (Uniate Chaldean) başpiskoposlukları tarafından dele­ge seçildi. 1898’de tekrar İran’a döne­rek Urmiye’ye yaklaşık bir mil uzaklıkta bulunan kendi köyü Digala’da parasız bir okul açtı. Bir yıl sonra Doğu Kilise­si başpiskoposu Hudabaş ile Lazarist pederler arasındaki ihtilâfın büyümesi üzerine, Selmas piskoposluk bölgesinin idaresini ele almak için oraya gönde­rildi. Oradakileri Katolik, Anglikan ve Amerikan misyonlarının Süryânî-Keldânî cemaatine karşı tehlikeli tutumla­rı konusunda uyardı. Mevcut misyonla­ra 1899’da Rus misyonu da eklenmişti. Amerikan, Fransız, Anglikan, Alman ve Rus misyonlarının takriben yüz bin ci­varındaki Süryân-Keldâniyi Nestûrîlik’ten koparıp kendi kiliselerine katma faaliyetlerinin doğurduğu huzursuzluk yanında, Hıristiyanlığın Tanrı’nın ger­çek dini olup olmadığı şüphesi, David Benjamin’i Hıristiyan kutsal kitaplarını orijinal metinlerinden okuyup karşılaş­tırmaya şevketti. 1900’da, Urmiye Doğu Kilisesi başpiskoposluğuna gön­derdiği resmî istifa dilekçesiyle papaz­lık görevinden ayrıldı. Kilise otoritele­rinin, bu karardan vazgeçmesi için yap­tıkları bütün teşebbüsler sonuçsuz kal­dı. Tebriz’de, Belçikalılar’ın yönetimin­deki İran Posta ve Gümrük İdaresi’nde birkaç ay müfettişlik yaptıktan sonra Veliaht Prens Muhammed Ali Mirza’nın hizmetine öğretmen ve mütercim ola­rak alındı. 1903’te İngiltere’ye giderek Unitarian (Hıristiyanlık içinde teslisi red­deden mezhep) cemaatine katıldı. Bir yıl sonra İngiliz ve Ecnebi Unitarianlar Bir­liği (British and Foreign Unitarian Association) tarafından, kendi ülkesinin hal­kını eğitmek ve aydınlatmak için gön­derildiği İran’a giderken İstanbul’a uğ­radı. Şeyhülislâm Cemâleddin Efendi ve diğer âlimlerle yaptığı görüşmeler so­nunda müslüman oldu ve Abdülahad Dâvûd adını aldı.

19 Eylül 1905’te Dârüşşafaka mual­lim ve mubassırlığına tayin edildi; an­cak 14 Ekim 1906’da bu görevinden ayrıldı. Bir ara Maarif Teftiş Encümeni’nde de bulundu. 16 Mayıs 1914’te Fetvahane Mektûbî Kalemi’ne girdi. Ay­nı yılın 30 Ağustosundan itibaren Ceride-i îîmiyye mecmuasının yazı işleri memurluğuna tayin edildi. İstanbul’da­ki hayatı büyük sıkıntılar içinde geçen Abdülahad Dâvûd, Aralık 1914’te hem Dârüşşafaka’dan hem de Ceride-i Timiyye’den ayrılarak Amerika’daki evli kızının yanına gitmeye mecbur kaldı. Din değiştirip müslüman olduğu için çevresindeki hıristiyanlar ve akrabaları tarafından hoş karşılanmayan, öz kızı tarafından da kendisine gereken ilgi gösterilmeyen Abdülahad Dâvûd, yaşlı­lar yurduna sığınmış ve orada vefat et­miştir. Ölüm tarihi kesin olarak tesbit edilememişse de 1926-1930 yılları ara­sında Islamic fleview’de neşredilen bazı makaleleri dikkate alınacak olur­sa, 30’lu yıllarda hayatta olduğu söy­lenebilir.

İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Latin­ce ve Farsça bilen Abdülahad Dâvüd, müslüman olduktan sonra yazdığı eser­lerden İncil ve Salîb’de Hıristiyanlık’tan ayrılmasının sebepleri­ni açıklarken, araştırmaları sonunda, Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği ve daha sonra ölüler arasından kıyam ettiği şeklindeki telakkinin sadece bir masal olduğu, ayrıca dört İncil’in İsa’nın eseri olmadığı gibi onun zamanında da yazıl­madığı, havarilerin ölümlerinden uzun zaman sonra meydana getirildiği, gü­nümüze de tahrif edilmiş olarak ulaş­tığı kanaatini belirttikten sonra, “Hz. Muhammed (as.) efendimizin bir hak nebiyyullah olduğuna bütün vicdanımla kail ve mu’terif olmağa mecbur oldum” diyerek samimi bir itirafta bulunmuş­tur. Diğer eseri Esrâr-ı îseviyye’de, bir hıristiyan mis­yonerin müslüman oluşunu anlatırken, misyonerlerin iç yüzlerini sergilemek­te ve onların inançlarını inceleyerek fa­aliyet gösterdikleri ülkeler üzerindeki olumsuz tesirlerini ve zararlarını ortaya koymaktadır. Bu eser M. Şevket tarafından sadeleştirilerek bazı ilâveler­le birlikte İslâmiyet’in Zaferi adıyla ya­yımlanmıştır. Çeşitli zamanlarda yayımlanan makale­leri Muhammad in the Bible adı altın­da tek kitap halinde neşredilmiştir.

Bu kitabı Nusret Çam, Tevrat ve İncil’e Göre Hz. Muham­med (a.s.) adıyla Türkçe’ye tercüme et­miştir.