Abdüddar, Abdüddaroğulları Kabilesi Kimdir, Kimlerdir

Abdüddâr (Benî Abdüddâr=Abdüddâroğulları) Kureyş kabilesinin ana kollarından biri.

Abdüddâr, Câhiliye döneminde Araplar’ca meşhur Dâr adlı putun kulu, kö­lesi anlamına gelir. Hz. Peygamber’in büyük dedesi Kusay ölürken Kabe hiz­metlerini, hacılara su dağıtma işini, san­cak taşımayı ve Dârünnedve’yi yönetme hakkını büyük oğlu Abdüddâr’a bırak­mak suretiyle onu Kureyş’in en önemli adamı haline getirmişti. Daha sonra Abdümenâfoğulları, dedelerinin mirası­nı almak üzere Abdüddâr’a karşı çıktılarsa da araya girenlerin yardımıyla ya­pılan bir anlaşma uyarınca Kabe hiz­metleri, sancaktarlık ve Mekke yöneti­ciliği Abdüddâr’da kaldı. Bu görev Mek­ke’nin fethine kadar Abdüddâroğulları’nca yürütüldü.

Abdî. İbâdî, Abderî gibi nisbelerle anı­lan Abdüddâroğulları. Kabe’nin tamirin­de görev alarak Hicr kısmındaki duvarı bazı kabilelerle birlikte yaptılar. Zem­zem kuyusu kazılmadan önce kabile adına Ümmüahred adı verilen bir kuyu kazdıkları, Habeşistan’a yapılan ilk hic­rete Abdüddâroğulları’ndan beş erkek ve bir kadının katıldığı, müslümanlara karşı yürütülen boykot hareketinde kararlaştırılan metni bu kabileden Mansûr b. İkrime’nin yazdığı ve Kur’an öğ­retmek için Medine’ye gönderilen Mus’ab b. Umeyr’in de bu kabileden olduğu bilinmektedir.

Kureyş sancağını taşıyan Abdüddâro­ğulları, Uhud Savaşı’nda Ebû Süfyân’ın ve karısı Hind’in kışkırtmaları sonucu, birbiri ardınca savaş meydanına çıkmış ve çoğu öldürülmüştür. Mekke’nin fet­hinden sonra Hz. Peygamber Kabe’nin anahtarını, her zaman kendi ellerinde kalmak üzere, bu aileden Osman b. Talha’ya teslim etmiştir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi