Abdal Kumral Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

28

Abdal Kumral. Osmanlı Devleti’nİn kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.

Kumral Abdal adıyla da bilinmekte­dir. Âşıkpaşazâde’ye göre, Edebâli Os­man Gazi’nin meşhur rüyasını tâbir edip kendisine padişah olacağını müj­delediği zaman Abdal Kumral ondan müjdelik istemiş, Osman Gazi de padi­şah olunca bu dervişe kılıcını vermişti. Rüstem Paşa’ya atfedilen Tevârih-i Âl-i Osman’da Aşıkpaşazâde’deki riva­yet aynen zikredilmekle birlikte, dervi­şin adı Durut veya Turgut olarak geçer. İdrîs-i Bitlisi’ye göre, Kumral Abdal Os­manlı Devleti’nİn kuruluşundan önce uçlarda yaşayan bir derviş mücahiddir. Ermeni Derbendi’nde rastladığı kırklar­dan birinden Osman Gazi’nin başına devlet kuşu konacağını öğrenince bu müjdeyi ona bildirir; o da kendisine kılı­cını ve maşrapasını verir. Ayrıca İdrîs-i Bitiisî, Osman Gazi’nin, padişah olunca Kumral Abdal’a Ermeni Derbendi’nde bir zaviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini bildirdiği gibi, bu zavi­yenin kendi zamanında mevcut ve meş­hur olduğunu da ilâve eder.

İdrîs-i Bitlisi’ye dayanan Müneccim-başı ise Abdal Kumral’ın Yenişehir ta­raflarında yaşadığını ve kâfirlerle gaza ettiğini ifade eder. Ayrıca Osman Ga­zi’nin bu dervişe Yenişehir civarında bir zaviye yaptırıp buraya köyler ve tarlalar vakfettiğini de söyler.