Abbas er-Resuli Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Billgi

32

ABBAS er-RESÛLİ
 
Ebû İsmâîl Abbâs b. Alî b. Dâvûd er-Resûlî el-Gassânî el-Yemânî (ö.778/1377) Resûlîler Devleti emîri (1363-1377) ve Yemenli ilim adamı.

“el-Melikü’l-efdar” ve “Dırgâmüddin” lakaplarıyla da meşhur olan Abbas er-Resûlî, babası Sultan Mücâhid Ali’nin 764 (1363) yılında vefat etmesi üzerine Resûli emîri oldu. İktidarını Zebîd ve Taiz şehirlerinde sürdüren Abbas, emir­liği süresince Yemen’de ortaya çıkan is­yanlar ve bilhassa Zeydîler’in kendi yönetimindeki topraklara yaptığı saldı­rılarla uğraşmak zorunda kaldı. Zebîd şehrinin hendek ve surlarını tamir etti­rerek burayı tahkim etti. Birisi Taiz’de, diğeri Mekke’de olmak üzere iki med­rese ve ayrıca yetim çocukların tahsili­ne imkân sağlayacak vakıflar kurdu. Abbas er-Resûlî, 778 yılı Şaban ayı so­nunda [Ocak 1377] Zebîd’de vefat etti. Taiz’de kurduğu medreseye defnedildi. Kendisinden sonra büyük oğlu Eşref İsmail emîr oldu.

Devlet idaresi yanında fıkıh, dil, ede­biyat, ensâb ve tarih ilimleriyle de ya­kından meşgul olan Abbas er-Resûlinin kaynaklarda adı geçen belli başlı eser­leri şunlardır: el-Ataye’s-seniyye fî tabakalı fukahâ’i’I-Yemen ve a’yd-nihâ; Buğyetü zevi’l-himem fi ma Vileti ensâbi’l-Arab ve’l-‘Acem-,Nüzhetü’I-cuyûn fî ma’rifeti’t-tavâ’if ve’l-mülûk; el-Lüm’atü’1-kâvye fi’l-edviyeti’ş-şâiiye fi’t-tıb. Abbas er-Resûlî, ayrıca İbn Hallikân’ın Vefeyâtü’l-a-yanını Nüzhetü’l-ebşâr fi’htişâri kenzi’l-ahbâr adıyla kısaltmıştır. Buğyetü’l-fellâhîn fi’l-eşcân’i-müşmire ve’r-reyâhîn adlı ziraate dair eseri dolayı­sıyla bilim tarihçileri onunla yakından ilgilenmişlerdir. On yedi bölümden olu­şan bu eserinde müellif toprak, su. ara­zinin ıslahı, mevsimler, tohumlar, sebze ve meyvelerin çeşitleri ve belli başlı özellikleri ile mahsulün haşarattan ko­runması gibi konular üzerinde durmuş­tur. Abbas er-Resûlî bu eserini telif ederken Yunan ve Nabatî kültürlerine ait kaynaklardan, ayrıca büyük dedesi Emir el-Eşref Ömer b. Yûsuf un aynı konudaki Milhu’l-melâha fî ma’rifetil-filâha adlı eserinden faydalanmıştır.