Abbad b. Ziyad Kimdir, Kısaca Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

21

ABBAD b. ZİYAD b. EBÛ SÜFYAN (ö. 100/718), Emevî kumandanı. Künyesi Ebü Harbdir; ne zaman doğ­duğu bilinmemektedir. Babası Ziyâd’ın Muâviye’ye karşı direnmesi üzerine. Basra valisi tarafından kardeşleri Ubeydullah ve Abdurrahman’la birlikte rehin alındı. Ziyâd 53 (673) yılında ölünce Muâviye tarafından Sicistan valiliğine getirildi. Bu sırada bazı fetihlerde bu­lundu ve Kandehar’ı zaptetti. Yezîd ha­life olunca Sicistan valiliğinden azledil­di. Yezîd’in ölümünü takip eden karışık­lıklar sırasında kardeşi Ubeydullah ile birlikte Dımaşk’a gelen Abbâd, Mervân b. Hakem’in halife olması fikrini destekledi ve Mercirâhit Savaşı’na (684) birlik kumandanı olarak katıldı. Daha sonra Dûmetülcendel’e çekilmek istedi, fakat Muhtâr’ın gönderdiği bir birlikle savaşmak zorunda kaldı. Bu savaşı ka­zanan Abbâd’ın Halife Abdülmelik dev­rinde başka bir olaya karışmadığı anla­şılmaktadır. Halife Velîd. kardeşi Süley­man’ı veliahtlıktan azlederek oğlu Abdülaziz’i veliaht tayin etmek isteyince. Abbâd’ın onu bu fikrinden vazgeçirme­ğe çalıştığı söylenir. Büyük bir ihtimalle 100 (718) yılında öldü.