A. Fuat Baymur kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

59

A. Fuat Baymur kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1901-1974) İstanbul’da doğdu. İstanbul Erkek Öğretmen Okulunu 1921 ’de bi­tirdi. Mezun olunca Beyazıt Nümune Mektebi Öğretmenliğine atandı. Bir süre de Galatasaray Lisesi ilk kısmı Türkçe öğretmenliği yaptı. 1928’de İstanbul İlköğretim Müfettişi oldu. 1926 tarihli “Toplu Öğretim”i esas alan “İlkokul programı” ya­yımlandıktan sonra, bu programın uygulandığı Viyana’ya öğretmen gönderilmesi Bakanlıkça kararlaştırıldı. 1928 yılında Viyana’ya 4 öğretmen gönderildi. Bunlar, A. Fuat Baymur, M. Rauf İnan, Fevzi Selen ve Muvaffak Uyanık idi. Üç yıllık bir öğrenim ve okullarda ça­lışmadan sonra yurda dönen A. Fuat Baymur, Ankara’da Gazi Orta Öğretmen Okulu ilk kısım öğretim yöntemi öğretmenliğine atandı. Bir yıl sonra da Pedagoji bölümü Özel Öğretim Yöntemi ve Uy­gulama dersi öğretmeni oldu. Bu görevi, emekli olduğu 1964 yılı Temmuz’una kadar devam etmiştir. (İlköğretim Genel Müdürlüğü yaptığı ve Tâlim ve Terbiye Kurulu üyesi bulunduğu zamanlarda da bu bölümde, az da olsa, ders okutmaya devam etmiştir). Fransızca, Almanca ve İngilizce bilirdi.

A. Fuat Baymur, bu dönemde, ilkokul derslerinin bir otoritesi idi. Bu derslerin büyük bir kısmının kitabını yayımlamıştır: İlkokuma-Yazma Öğretimi, Hayat Bilgisi Öğretimi, Matematik Öğretimi, Geometri Öğ­retimi, Tarih Öğretimi, Coğrafya Öğretimi…

Yabancı kaynaklardan da yararlanarak hazırladığı kitapları, o yıl­larda çok okunmuştur. Hemen her ilkokul öğretmeni onun eserlerini oku­muştur. İlkokul öğretmenlerinin saygınlık kazandığı bu dönemde, özel öğretim bilgisi veren bu eserlerin rolü büyük olmuştur. Bu kitaplar, o za­manlar öğretmen toplantılarında tanıtılır, içindeki görüşler tartışılırdı. Esasen bu kitaplar, programlarda yer alan görüşlerin birer açıklaması ni­teliğinde idi.

A. Fuat Baymur, çok dikkatli ve titiz meslekî bir kişiliğe sahipti. Derslerinde ciddi idi. Ders konusunu daha önce hazırladığı bir plana göre yürütürdü. Ders kitabı olmayan konular için notlar hazırlar, bunları teksir ettirir, öğrencilere dağıtırdı. Derse, konuyla ilgili olarak, çoğu ilgili ko­nuları daha fazla açıklayan kitap, kitapçık ve hatta makale getirir, bunları öğrencilere gösterirdi. Derslerle ilgili olarak çıkan kitapları sınıfta öğ­renci gruplarına inceletir, bunların eleştirilerini yaptırır ve konu alanına katkılarını belirtirdi.

A. Fuat Baymur, ayrıca, özel öğretim yöntemleriyle ilgili olarak, dergilerde çıkmış; fakat, henüz kitap haline gelmemiş, değerli ya­zıları da tanıtır; bunları sınıfta okutur, yine bunlarla ilgili de­ğerlendirmelerini yapardı. Hatta, bunların çok değerli olanlarını tek­sir ettirir, her öğrencinin, bunlardan birini dosyasına koymasını sağ­lardı. Çok eski yıllarda bir dergide yayımlanmış olan ve İhsan Sungu tarafından Türkçeye çevrilmiş bulunan “Okumanın Mânası” başlıklı yazı bunlardandır.

A. Fuat Baymur, derste kullandığı plan ve yararlandığı eserleri, te­neffüse çıkarken masasında bırakır, tenefüs sırasında, bunları öğ­rencilerin incelemesine fırsat sağlar, bu suretle öğrencilere örneklik ederdi.

A. Fuat Baymur, dersleriyle ilgili olarak, Almanca ve Fransızca kaynaklardan bulduğu alfabe, matematik ve benzeri ders kitaplarım sınıfa getirir, bunları öğrencilere tanıtırdı. Öğretim uygulamalarını genellikle Ankara’da Anafartalar Caddesindeki Atatürk İlkokulu ile Necatibey Caddesindeki Sarar İlkokulu’nda yapardı. Bu okullarda ça­lışmış bulunan Adviye Kayral (Öktem), onun rehberliği altında, cümle yöntemi ile ilk okuma ve yazma denemeleri yapmış ve sonra, bunları yayımlamıştır. Bu okullar, Pedagoji bölümünün uygulama okulları idi.

1964 yılında A. Fuat Baymur emekli olduktan sonra onun okuttuğu dersleri okutmaya, öğretmen Şevket Türkyılmaz ile o yıl asistanlıktan öğ- retmeniğe geçirilen Cavit Binbaşıoğlu tarafından devam edilmiştir. Bun­lar da aynı yöntemi uygulamışlardır.

A. Fuat Baymur, II. Meşrutiyet döneminde Sâtı Bey ile İhsan Sungu tarafından başlatılan özel öğretim yöntemleri ders ve uygulamalarının Gazi Eğitim Enstitüsü ve diğer öğretmen okullarında, gittikçe gelişerek devam ettirme geleneğinin oluşmasına katkıda bulunan değerli bir eği­timcimiz olmuştur.

A. Fuat Baymur’un İlk Okuma ve Yazma Öğretimi, Türkçe Öğretimi (2. cilt), Coğrafya Öğretimi, Hayat Bilgisi Dersleri, Tarih Öğretimine Aritmetik Öğretimi adlı kitapları vardır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995