1924 Mübadelesi ile Yunanistan’dan Samsun’a Gelen Muhacirlerin Nakli ve Nakil Sırasında Karşılaşılan Sorunlar

51

Mehmet
Çanlı –
1924 Mübadelesi ile Yunanistan’dan Samsun’a Gelen Muhacirlerin
Nakli ve Nakil Sırasında Karşılaşılan Sorunlar

I. Dünya Savaşı süresince ve sonrasında Anadolu’da,
bütün Gayrimüslimler göç etmek zorunda kalmıştır. İtilaf Devletleri, Gayrimüslimlerin
Anadolu’dan çıkartılmaması için Ankara Hükümetine baskı yapmışlardır.

Yunanistan’daki Türk ve Müslüman azınlığın
Anadolu’ya getirilmesi ve yerleştirilmesi işi için Mübadele İmar ve İskân
Vekâleti kurulmuştur.

…vapurlarda yer olmaması ve bir an önce Yunan
zulmünden kurtulmak istemeleri göçmenlerin birçoğunu mağdur etmiştir.

“Vapurlardaki izdihamın önü alınabilecek mi?”

…limanlarda beklerken göçmenlerin yanlarında
götürmeye çalıştıkları mallara Yunan görevlilerce el konulmuştur. Göçmenler,
Türkiye geldiklerinde ise farklı bir durumla karşılaşmışlardır. Dönemin
hükümeti, metruk malların nakilden önce tespit edip el koymamıştır. Hatta bazı
kimselerin bu malları yağmalamalarına göz yumulmuştur. Diğer taraftan
göçmenler, kendilerine verilen hazine mallarından dolayı yerli halkla karşı
karşıya bırakılmışlardır.

Çanlı, Mehmet. (2017), “1924 Mübadelesi ile Yunanistan’dan Samsun’a Gelen Muhacirlerin Nakli ve
Nakil Sırasında Karşılaşılan Sorunlar
,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman Köse, Canik Belediyesi Kültür
Yayınları, Cilt: 2, (s. 1207-1212), Samsun