Din Psikolojisi

10. Türkiye’de Din Psikolojisi

 

Din Psikolojisi ilk kuruluşundan itibaren İlahiyat Fakültelerinin ders programlarında yer almaya başlamıştır. Bu ders ilk defa 1949 yılında açılan Ankara İlahiyat Fakültesinde okutulmuştur. Onu takiben, orta derecede ve yüksek din öğretimi veren diğer tüm programlarda da yerini almıştır. Kapatılmış bulunan İlahiyat Meslek Yüksek Okulları programında ise Din Hizmetleri Psikolojisi adı altında ve daha çok mesleki hizmet uygulamalarına yönelik konular çerçevesinde yer almıştır. Din Psikolojisi ülkemizde, üzerinde genellikle ilahiyatçı araştırmacıların çalıştığı bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. Az sayıda da olsa ilahiyatçı olmayan bazı araştırmacıların bu alanda araştırmalar yaptığı bilinmekle birlikte, İlahiyat Fakülteleri dışında bu dersin programlarda yer almadığını kaydetmek gerekmektedir. İlahiyat Fakültelerinde Felsefe ve Din Bilimlerine bağlı bir anabilim dalı olarak lisans ve lisanüstü düzeyde Din Psikolojisi dersleri yürütülmektedir.

Ülkemizde, derslerde okutulmak üzere hazırlanmış bulunan belli başlı Din Psikolojisi kitapları şunlardır:

B.Ziya Egemen, Din Psikolojisi. Saha, Kaynak ve Metot Üzerine Bir Deneme, Ankara 1952.

Osman Pazarlı, Din Psikolojisi, İstanbul 1968.

Neda Armaner, Din Psikolojisine Giriş I, Ankara 1980.

Hayati              Hökelekli, Din Psikolojisi, Ankara 1993

Hüseyin Peker, Din Psikolojisi, Samsun 1993

Bunların dışında, yine bu dersin öğretim elemanlarınca hazırlanan çeviri ve derleme türünde bir kısım din psikolojisi kitapları da yayınlanmıştır. Bunlardan bazıları da şunlardır:

A.Vergote,               Din, İnanç ve İnançsızlık (çev.Veysel Uysal), İstanbul 1999.

NilsG.Holm, Din Psikolojisine Giriş (çev.Abdulkerim Bahadır), İstanbul 2004

Ali Ayten, Psikoloji ve Din. Psikolgların Din ve Tanrı Görüşü, İstanbul 2006.

AliAyten(Haz.) Din Psikolojisi. Dine ve Maneviyata Psikolojik Yaklaşımlar, İstanbul 2010.

 

Adem                Şahin(Edt.) Dine Psikolojik Yaklaşımlar, Konya 2008.

Türkiye’de Din Psikolojisi alanında yapılan çalışmalar ve din psikologları ile lgili olarak http://www.dinpsikolojisi.org.adresine başvurabilirsiniz.